Gå til Tekst
Gå til Tekst
Vurderinger ved kalvekjøp

Vurderinger ved kalvekjøp

Det er mange opplysninger som blir lagt til grunn for et eventuelt kjøp av en NRF-kalv til Geno.

Genetisk hornstatus

Den genetiske hornstatusen indikerer om kalven er homozygot horna, heterozygot eller homozygot kolla. Kalver som er homozygot kolla får en ekstra pluss i vurderingen. 

Genomiske seleksjonsverdier

Seminokseemnene genotypes for beregning av avlsverdier som inkluderer egen genotypeinformasjon. Det tar vanligvis to-fire uker til det foreligger avlsverdier. Resultatene sorteres på far slik at grupper av sønner innen far kan sammenlignes. Det tas mest hensyn til samla avlsverdi. 

 

Det blir ikke oppgitt genomiske avlsverdier for oksekalver som ikke blir innkjøpt. Dette fordi Geno ikke ønsker å bidra til at slike okser kan bli brukt som gardsokser. 

Endelig avgjørelse for kjøp eller avslag

Den endelige kjøpsavgjørelsen blir tatt på grunnlag av kalvens avlsverdi. Kalvens avstamning (far og morfar) blir også lagt til grunn. Det er viktig å ikke kjøpe inn for mange kalver etter samme far eller etter samme kombinasjon av far og morfar. I vurderingen tas det også hensyn til at måltallet for antallet innkjøpte kalver per fødselsmåned skal oppfylles.

Avstamningskontroll

Avslag av oksekalven informeres til oppdretter ved utsending av SMS. Ved avgjørelse om kjøp blir det sendt ut brev til oppdretter. Brevet sendes i vanlig postgang fordi det legges ved skjema for helseattest m.m. og blodprøveutstyr. Blodprøveglassene skal benyttes til å ta blodprøve av mor til kalven. Dette er for å samle inn DNA til en avstamningskontroll. Alle okser som godkjennes videre til semin blir testet for avtamningen. Det blir da sjekket om kalven er registrert med riktig mor og far. Det blir også sjekket om mor er registret med riktig far.

 

På grunn av kravet om avstamningskontroll kan ikke kalven kjøpes inn dersom mor er slaktet. 

 

 


Til toppen