Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genomisk seleksjon i praksis

Genomisk seleksjon i praksis

Ved bruk av genomisk seleksjon blir tilgjengelige NRF-okser valgt ut basert på genomiske avlsverdier som de får beregnet allerede som kalv.

Innfasing av genomisk seleksjon har derfor ført til store endringer i avlsopplegget. Ungokser er faset ut, mens eliteokser er endret fra å være de beste oksene valgt ut på grunnlag av avkomsgransking (datterinformasjon) til å være de beste oksene valgt ut på grunnlag av genomiske avlsverdier.

Eliteokser

Med genomisk seleksjon blir eliteoksene valgt ut basert på avlsverdien som er beregnet ved bruk av metoden ett-stegs genomisk seleksjon.

 

Med genomisk seleksjon velges det ut langt flere eliteokser per år (50-60), sammenlignet med tidligere (10-12). Dette for å holde kontroll med innavlsgraden i NRF-populasjonen og for å spre risiko på et større antall dyr. Det er derfor viktig at alle okser som blir valgt ut til bruk, faktisk blir brukt. Eliteokseuttak vil fortsatt utføres tre ganger per år. 

Generasjonsintervall

Den største gevinsten med bruk av genomisk seleksjon hos storfe er redusert generasjonsintervall. Fordi man kan selektere de beste oksene på et mye tidligere stadium, vil eliteokser i et system med genomisk seleksjon være omtrent jevngamle med ungokser i et system med avkomsgransking.

 

Okser som er valgt ut på grunnlag av genomisk informasjon vil ikke ha like høy sikkerhet på avlsverdiene sammenlignet med avlsverdier basert på avkomsgransking. Med genomisk seleksjon kan vi imidlertid godta at sikkerheten på avlsverdien er lavere fordi vi får større gevinst i form av kortere generasjonsintervall. I sum vil genomisk seleksjon gi oss raskere genetisk framgang.

Hyppigere avlsverdiberegninger

Historisk sett har det vært 3-4 avkomsgranskinger i året. Med genomisk seleksjon beregnes avlsverdier hyppigere. Det vil fortsatt produseres oksekatalog, men det er kun i Genos oksekatalog på web at avlsverdiene til en hver tid vil være oppdaterte.

Optimalt genbidrag

For å holde kontroll på innavlsøkningen i NRF-populasjonen samtidig som den genetiske framgangen øker, er det viktig å ha en god metodikk for utvelgelse av eliteokser. Dette er spesielt viktig ved genomisk seleksjon hvor endringer skjer raskt. Utvelgelse av okser, antall okser og bruken av hver enkelt eliteokse er mer kritisk enn tidligere. «Optimalt genbidrag» er et verktøy som hjelper Geno å velge de beste oksene samtidig som vi har full kontroll på innavl.

 

Les mer om optimalt genbidrag i Buskap 1-2016

 

Valg av okser

Vi har følgende muligheter til å styre oksebruken:

  • Gjennom Geno avlsplan ved å legge inn bruksprosent på alle okser i forhold til hvor mye vi ønsker at de skal brukes. Dette hjelpemidlet brukes spesielt for å styre bruken av de aller beste oksene.
  • Gjennom prising av sæden.
  • Det er mulig å legge inn egenskapsvalg på alle kyr. Dette gir bedre spredning på bruken av eliteoksene.

Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen