Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nye Geno Avlsplan

En ny versjon av Geno avlsplan er nå på plass. Inntil videre er også den gamle versjonen tilgjengelig, men vi oppfordrer alle til å ta i bruk den nye så fort som mulig.

Denne versjonen av avlsplan er bedre tilpasset dagens avlsarbeid på NRF. Oksetildelingen tar hensyn til at det er flere okser å velge blant og at oksene tilbys med ulike sædtyper. I besetninger med genotypa kyr og kviger, gir den nye avlsplanen spesielt god mulighet for å planlegge gode kombinasjoner.

 

Du kan teste nye Geno Avlsplan her

Tildeling av okser

 

I prøveversjonen skjer tildelingen av okser etter følgende prinsipper:

  • Kyr/Kviger som det er vanskelig å finne gode okser til prioriteres. Dette vil typisk være dyr med flere svake indekser.
  • For de kvigene /kyrne som har ingen eller få svakheter, prioriteres okser som er lite brukt og oksene med høyest avlsverdi.
  • Med denne tildelingen ønsker vi å oppnå at du som bruker får en besetning med jevnt gode egenskaper på dyra dine, samtidig som vi sørger for at alle eliteoksene blir brukt.

Ellers er det mulig å velge mellom to ulike okseutvalg. Dette har vært et etterspurt ønske for at det skal være samsvar mellom avlsplan og innhold i dunk når nye eliteokser kommer.


Alle NRF-dyr kommer ut med oksevalg. Dette er for å ta høyde for seine omløp.

Grafer over avlsmessig endring

Det er lagt til grafer som viser avlsmessig endring i besetningen de siste 10 årene i sammenligning med landsgjennomsnittet for NRF. Dette gir et overordnet bilde over den avlsmessige trenden i egen besetning i forhold til trenden i NRF-populasjonen.

 

Er dette i samsvar med slik du ønsker at utviklingen skal være? Er det en målrettet avlsplanlegging som har gitt disse resultatene, eller er det tilfeldigheter og en manglende plan som er årsaken?

 

Egenskapene du får grafer over er avlsverdi, melk, kjøtt, fruktbarhet, jurhelse, jur, bein og klauver.

Slik blir den avlsmessige utviklingen presentert

De fargede grafene viser avlsmessig utvikling i besetningen (NRF) de 10 siste år.

 

Her ser du et eksempel på hvordan grafene i prøveversjonen ser ut.

  • Grønn betyr at siste verdi er høyere enn første verdi på grafen (positiv trend).
  • Rød betyr at siste verdi er lavere enn første verdi på grafen (negativ trend).
  • Gul betyr at første og siste verdi på grafen er like (uendret trend).

De svarte grafene viser avlsmessig utvikling i landet (NRF) de 10 siste år.

 

Dra musepekeren langs grafen for å se de enkelte års verdier.

 

Tallet før skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i besetningen.

 

Tallet etter skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i landet.

Krav til avkom

Det er mulig å legge inn egne krav til indekser på avkommene som planlegges med Geno Avlsplan. Dette gir mulighet til å ha en målrettet strategi for å planlegge kombinasjoner som gir avkom med de egenskapene man ønsker for sin besetning.

 

Det ligger allerede inne generelle krav på en del egenskaper som gjelder dersom du som bruker ikke har satt dine egne. Disse vises i kolonnen «Standard» til venstre for redigeringsfeltet. Nå kan du du legge inn dine egne minimumskrav for indeksene på de egenskapene som er riktig for deg. Merk at for en del eksteriøregenskaper er det også mulig å legge inn maksimumskrav til indeksene.

 

Valgene lagres automatisk når siden lukkes, og det blir kjørt en ny avlsplan som inneholder kravene som er satt.


Dersom det legges inn mange og strenge krav, vil de ikke alltid være mulig å oppfylle. Det vil likevel komme opp oksevalg, som er de som er nærmest til å oppfylle kravene som er satt.

Velg okser

Dersom du har egen dunk, er eierinseminør eller har spesialbestilt doser fra NRF-okser utenom standard eliteokseutvalg, er det nå mulig å legge inn disse oksene, slik at de inkluderes i planen. Merk at du også må legge inn antall ulike kyr de ulike oksene skal komme opp på, ut fra hvor mange doser du har tilgjengelig. Det er også mulig å fjerne okser fra standardutvalget, slik at de ikke blir med på planen.

Korrekt slektskap

Geno Avlsplan viser nå om dyr som er genotypet står oppført med riktig far og mor i Kukontrollen. For å kunne fastslå om mor er riktig, betinger det at mor også er genotypet.

Merking av Korrekt eller feil slektskap

Dersom det står en grønn avhuking ved siden av farnummeret, betyr det at det er bekreftet at far er korrekt. Tilsvarende gjelder hvis det står en grønn avhuking ved mor sitt opprinnelsesnummer. Dersom det kun står en liten grå firkant merket med GS ved siden av far- og/eller mornummeret betyr det at far og/eller mor er genotypet, men at slektskapet ikke er riktig. Dette er vist i bildet nedenfor.

 

 

Vi skal jobbe videre med denne testen, slik at etter hvert vil feil slektskap bli rettet opp dersom det lar seg gjøre (dvs. hvis riktig mor og/eller far er genotypet, og vi er sikker på at det er tatt prøve av riktig dyr). Det vil da også bli lagt på tilstrekkelig med informasjon slik at eier kan finne ut hvordan han/hun kan gå fram for å fastsette riktig slektskap.

Sperre for kombinasjoner med uheldige enkeltgener

Det er innført en sperre i oksetildelingen som sikrer at det ikke lages uheldige kombinasjoner som kan være bærere av samme uheldige enkeltgen. Foreløpig er det to slike gener vi tester for: BTA12 (fruktbarhetsdelesjonen) og AH1 (som gir embryodød/dødfødsler).

 

Her kan du lese om AH1 og BTA12

 

Dersom kua er genotypet og funnet å være bærer av denne genfeilen, vil det aldri komme opp et forslag på en okse som også er bærer. Tilsvarende vil det være dersom kua ikke er genotypet, men har en far som er bærer av genfeilen.

Videre utvikling av nye Geno Avlsplan

I arbeidet med den nye versjonen av Geno Avlsplan, er planen å gradvis legge til ny funksjonalitet. 

 

Prøv den nye løsningen her, eller gå inn via linken i det gamle avlsplan-programmet. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes om løsningen.


Til toppen