Gå til Tekst
Gå til Tekst

Slik bruker du Geno avlsplan

Her finner du informasjon om hvordan programmet Geno avlsplan kan brukes og behandlingsreglene som ligger bak de ulike funksjonene. 

Lager avlsplan selv

Noteringsliste

Valg av buskapsegenskap

Aktiver oksekategori

For eierinseminører

Inkluder utgåtte okser i avlsplan

Bruk av kjøttfesemin

Valg av individegenskap

Velg oksekategori på enkeltdyr

Tildel kjøttfesemin til enkeltdyr

Unngå vanskelige kalvinger

Unngå at oksen er i slekt med kua

Kolonnevalg

Sortering

Forflytning i skjermbildet

Låse kolonner

Avkryssing av kyr som skal bedekkes

Definisjon av avlsplanår

Sædfordelingsregler

Valg av okser du vil bruke

Tildeling av okser på kyrne

Lenker til oksekatalogen

Egenskaper det settes krav til

Avlsverdi og indekser til kua

Avlsverdi og indekser til avkommet

Skriv ut avlsplan og noteringsliste

Lagring av utskriften

Lagring av egne valg 

 

 

 

Lager avlsplan selv

Produsenter

Kryss av for "Lager avlsplan selv" på forsiden dersom du ikke ønsker avlsplan fra rådgiver, men lager denne selv. Rådgiveren vil dermed se at du ikke trenger å få tilsendt en avlsplan. Husk å fjerne krysset dersom du på et seinere tidspunkt likevel ønsker avlsplan.

 

Rådgivere

Dersom det er krysset av for "Lager avlsplan selv" på forsiden skal det ikke lages avlsplan for denne besetningen.

Noteringsliste

I øverste høyre hjørne under "Vis avlsplan" er det en grønn knapp hvor det står 'Vis noteringsliste". Dette er en liste som kan skrives ut med oversikt over alle dyrene i besetningene og med de valgene som allerede er gjort. Ta lista med på fjøsrunden for å notere nye egenskapsvalg på dyra i besetningen din. Listen kan sorteres før du skriver ut ved å klikke på overskriften på den kolonnen du vil at den skal sorteres etter.

Valg av buskapsegenskap

Tips om bruk

Første gang du er inne er det ikke valgt noen buskapsegenskap. Når du først har valgt en egenskap vil den bli lagret inntil du fjerner den (velger «ingen») eller velger en annen egenskap. Valg av buskapsegenskap kan enten gjøres fra siden Min gård/Avlsfokus eller fra siden Min gård/Forside ved å klikke på «Redigere».

 

Valgt buskapsegenskap vil alltid vises på Min gård/Forside og den vil være oppført øverst på utskriften av avlsplanen.

 

Behandlingsregler

Det er mulig å velge mellom 21 ulike buskapsegenskaper. Dette er i hovedsak egenskapene som inngår i avlsmålet og/eller egenskaper med relativt høy arvegrad. I utgangspunktet gjelder de samme reglene for tildeling av okser som når det ikke er valgt buskapsegenskap. Forskjellen er at oksene som gir lav indeks på avkommet for valgte egenskap ekskluderes fra lista over aktuelle okser på den aktuelle kua. De restrerende oksene rangeres basert på summen av samla avlsverdi på avkommet og indeksen for valgt egenskap på avkommet.

Aktiver oksekategori

Det må krysses av her dersom det er ønskelig å bruke andre raser/kategorier enn NRF. 

 

Alle valg som blir gjort her blir lagret til du gjør endringer.

 

Dersom du velger inn Viking Rød og/eller Geno-importert Holstein, vil de aktuelle oksene fra disse kategoriene inkluderes i okseutvalget under "Min avlsplan/Okser". Du må imidlertid inn på denne siden for aktivt å velge inn hvilke okser fra disse kategoriene du vil bruke.

 

Fra oksekategoriene er det mulig å klikke seg videre til oksekatalogen, via linken som er lagt inn under kategorivalget.

For eierinseminører

Dersom du er registrert som eierinseminør eller bruker med egen sæddunk, skal du under "Aktiver oksekategori" ha en avkrysningsmulighet for "Utgåtte eliteokser". Hvis du krysser av for denne vil du på Okser-siden få en mulighet for å velge inn andre NRF-okser enn de som inngår i det gjeldende okseutvalget. Gå derfor videre til Okser-siden for å velge inn de utgåtte oksene du har restlager på i dunken din. Dersom du er eierinseminør eller har egen dunk og mangler dette valget, kan du sende en epost til post@geno.no og gi beskjed om det. Husk å oppgi produsentnummeret ditt.

Inkluder utgåtte okser i avlsplan

På Okser-siden kan eierinseminører, og andre brukere med egen sæddunk, legge inn okser som de har restlager av i dunken sin og som ikke er inkludert i gjeldende okseutvalg. Skriv inn stamboknummeret på NRF-oksen, og maksimalt antall kyr oksen skal forekomme som førstevalg på. Oksen vil da bli inkludert sammen med de andre oksene i tabellen over, med de samme opplysningene. Husk å krysse av for at oksen skal inkluderes. Samtidig er det viktig å fjerne standardokser som du ikke har i dunken din. Kombinasjonene vil bli laget etter de samme reglene for tildeling av okser til enkeltkyr.

Bruk av kjøttfesemin

Dersom du ønsker å bruke kjøttfesemin i besetningen din, krysser du av for det på Avlsfokus-siden. Du må da legge inn hvor mange kyr du ønsker å inseminere med kjøttfe, samt velge hvilken kjøttferase du i hovedsak vil bruke. I utgangspunktet må du velge kun én rase, men dette kan endres på Kyr-siden.

 

Valg av individegenskap

Det er mulig å velge én individegenskap til kyr som det skal brukes "Elite" på. Det kan da velges blant alle egenskapene som det beregnes verdier for.

Gjør følgende:

 • Klikk på linjen som tilhører kua du vil velge individegenskap på. Ønsker du å velge individegenskap for flere kyr om gangen, klikker du på linjen til de dyrene du vil ha med.
 • Klikk på aktuell individegenskap i menyen til høyre.
 • Det er mulig å gå nedover i menyen med scrollbar helt til høyre på siden.

Merk at når du legger inn individegenskap velges det automatisk "Elite" som oksekategori. Individegenskapsvalg lagres helt fram til du endrer eller fjerner dem.

 

For noen av eksteriøregenskapene kan du velge retning (spenetjukkelse, spenelengde, jurbalanse m.fl.). Prinsippet for disse er at du velger den retningen du vil at egenskapen skal utvikle seg i. Et eksempel: Hvis du har ei ku som har for korte spener og du ønsker å bruke en okse som gir døtre med lange spener på denne kua, må du velge "Spener, lang" som individegenskap. 

 

Fjerne alle individegenskapene

Dersom du vil starte med «blanke ark», er det mulig å fjerne alle individegenskapene som er valgt. Da fjernes samtidig oksekategoriene på disse dyrene automatisk. Dette valget ligger under "Kontrollpanel" på kyr-siden.

 

Behandlingsregler for individegenskaper

Geno avlsplan sjekker hvilke okser som er for nært beslektet med kua, samt kombinasjoner som kan forårsake kalvingsvansker, og utelate disse. Deretter rangeres alle NRF-kyrne etter avtakende avlsverdi, og de øverste kyrne tildeles okse først. For de kyrne som det er valgt individegenskap på, vil oksene som har > 112 i indeks for aktuell egenskap bli plukket ut. Dersom det ikke er minst 3 som oppfyller dette kravet, vil de tre beste oksene for aktuell egenskap bli valgt ut som aktuelle.

 

Dersom det er valgt både buskapsegenskap og individegenskap, er det bare individegenskapen som virker.

Velg oksekategori på enkeltdyr

Oksekategori på enkeltdyr velges fra siden Min avlsplan/Kyr.

Gjør følgende:

 1. Klikk på linjen som tilhører kua du vil velge oksekategori på slik at den blir grå. Når linjen er blitt mørk grå kan du gå videre. Ønsker du å velge oksekategori for flere kyr om gangen, klikker du på de andre dyrene du vil ta med. 
 2. Velg så oksekategori i menyen til høyre.

Når du har valgt oksekategori skrives dette inn i kolonnen «Oksekategori» (som er synlig hvis du via «kolonnevalg» har valgt at denne kolonnen skal vises) sammen med en hengelås. Hengelåsen angir at dette er en beslutning som du selv har gjort for den aktuelle kua. Valget blir lagret frem til du endrer eller fjerner det.

 

Valg av andre kategorier

Tildeling av andre kategorier enn "Elite" må alltid gjøres av brukeren. Det betyr at hvis du har valgt å bruke kjøttferaser, gamle raser eller importerte mjølkeraser utenom de røde nordiske, må du alltid velge hvilke kyr disse skal brukes på. Hvis du har valgt å bruke de røde nordiske (Viking Rød) vil de inkluderes som elite. De behandles da på samme måte som de norske eliteoksene.

 

Fjerne alle kategorivalgene

Dersom du vil starte med «blanke ark» er det mulig å fjerne alle kategorivalgene som du har gjort (de med hengelås). Klikk da på «Fjern alle kategorivalg» under kontrollpanelet. Vær oppmerksom på at du da samtidig fjerner alle valg av individegenskaper.

 

Tildel kjøttfesemin til enkeltdyr

Denne flippen vises fordi du på Avlsfokus-siden har valgt å bruke kjøttfesemin i besetningen din. I oversikten vises det hvor mange kyr du har valgt som skal insemineres med kjøttfe, hvor mange som allerede er inseminert med kjøttfe innenfor dette avlsplanåret og hvor mange du spesifikt har valgt at det skal brukes en kjøttferase på (låst til). Differansen viser da det antallet kyr som programmet vil forsøke å tildele kjøttfe til nå.
Programmet velger kyr til kjøttfe etter følgende prioritet når du klikker på 'Tildel oksekategori':
 1. Reinrasa kjøttfedyr etter avtakende alder
 2. Krysninger med brukskode 'Ammeku' og 'Påsatt til kjøtt' etter avtakende alder.
 3. NRF-kyr prioritert etter brukskode ('Ammeku' og 'Påsatt til kjøtt' først), avlsverdi (økende), kalvingsvansker (avtakende) og antall kalvinger (avtakende). 
Programmet vil aldri foreslå følgende dyr til kjøttfe: 
 • NRF-kviger
 • NRF-kyr med indeks for kalvingsvansker som far til ku<90
 • NRF-kyr med avlsverdi>10
 • Reinrasa kyr etter importerte mjølkeraser
Som bruker står du du fritt til å velge kjøttfe til dyret etter eget ønske ved Velg oksekategori på enkeltkyr.

Unngå vanskelige kalvinger

På kviger vil det ikke være mulig å velge okser som har mindre enn 90 i indeks for kalvingsvansker som far til kalv. Dersom kua har lav indeks for kalvingsvansker som far til ku (<90), vil det ikke være mulig å velge en okse med lav indeks for kalvingsvansker som far til kalv (<90).

Unngå at oksen er i slekt med kua

Det blir først gjort en sjekk med hensyn til slektskap mellom oksen og kua. Det testes for følgende slektskapsforhold:

 • Far til kua og oksen kan ikke være samme individ
 • Morfar til kua og oksen kan ikke være samme individ
 • Far til kua og far til oksen kan ikke være samme individ
 • Kua og mor til oksen kan ikke være samme individ
 • Mor til kua og mor til oksen kan ikke være samme individ

Dersom et av disse slektskapsforholdene eksisterer mellom kua og oksen, vil ikke oksen komme opp som et alternativ.

Kolonnevalg

På sidene kyr, okser og avkom er det mulig å velge hvilke opplysninger som skal vises i tabellen. Klikk på «kolonnevalg» og du får oversikt over alt som kan vises. Kryss av for det du vil ha med i tabellen. Når du har valgt de kolonnene du ønsker å se, klikker du på tilbake-knappen oppe i høyre hjørne. Da vil valgene lagres. Neste gang du går inn i programmet vil det være de siste valgene du har gjort som vises.

Sortering

Ved å klikke på kolonneoverskriften kan du sortere dataene i kolonnen både stigende og synkende. 

Forflytning i skjermbildet

Du kan forflytte (scrolle) deg nedover siden og bortover siden med henholdsvis scrollbar til venstre og på toppen av siden. Overskriftsraden vil alltid være synlig når du scroller deg nedover.

Låse kolonner

Du kan låse kolonner ved å klikke på den åpne hengelåsen etter kolonneoverskriften. Klikk på den kolonnen du ønsker skal være synlig. Når du scroller deg bortover på siden vil den valgte kolonnen, og de foran, alltid være synlige. En lukket hengelås illusterer at kolonnen er låst. Dette kan fjernes ved å klikke på på hengelåsen på nytt.

Avkryssing av kyr som skal bedekkes

Tips om bruk

De kyrne som Geno avlsplan antar skal insemineres i perioden fram til 8 måneder etter siste avkomsgransking, vil ligge avkrysset på siden Min avlsplan/Kyr. Du kan fjerne dette krysset på eventuelle dyr du skal utrangere eller av andre grunner ikke skal inseminere. Tilsvarende kan du krysse inn dyr som programmet tror er drektig, men som det har vært omløp på. 

 

NB! Dyr som du har fjernet avkryssingen på markeres rødt og vil ikke bli med på avlsplanen før du manuelt krysser de inn igjen.

 

Behandlingsregler

Avkryssingsreglene bygger på at avlsplanen skal inkludere alle kviger og kyr som er aktuelle å inseminere innenfor gjeldende avlsplanår.

 

Programmet antar at alle kyr som ikke er inseminert i løpet av de siste 4 måneder før «Startdato avlsplansesong» og minst 55 dager før dato for utkjøring av avlsplan, er drektige. Disse dyrene er ikke avkrysset i utgangspunktet. For at ei kvige skal være avkrysset for inseminasjon, må hun være minst 13 måneder gammel ved utgangen av avlsplansesongen.

 

Dyr som manuelt er krysset inn eller ut får en markering

I kolonnen for 'Skal bedekkes' på Kyr-siden, er det en markering på de dyrene som manuelt er krysset ut (rød strek) eller krysset inn (grønn strek). Dersom du gjør en ut eller inn kryssing, må siden lastes på nytt for at fargemarkeringen skal bli synlig. Det gjør du ved å klikke på Kyr i menyfeltet.

Definisjon av avlsplanår

På Min gård/Forsiden er det oppgitt «Gjeldende okseutvalg har vært tilgjengelig fra». Denne datoen viser tidspunktet for siste avlsverdiberegning med nytt eliteokseutvalg. Geno avlsplan definerer avlsplanåret som å vare fra minus 4 måneder til pluss 8 måneder fra denne dato. Avlsplanåret brukes til å føre regnskap med og «budsjettere» med eliteoksedosene. Årsaken til at avlsplanåret dekker en såpass lang periode framover er at det ikke skal være nødvendig å kjøre ut ny avlsplan etter en avlsverdiberegning uten nye eliteokser.

Sædfordelingsregler

Hensikten med sædfordelingsreglene er å unngå overforbruk av de mest populære oksene og de med begrenset lager.

 

Hver eliteokse er tildelt en bruksprosent som angir hvor stor del av kyrne i buskapen oksen kan brukes på. Grunnlaget er her basert på alle kyr i buskapen, uansett rase, som er aktuelle for inseminering innenfor gjeldende avlsplanår.

 

Kolonnen «Ant. tilgj.doser» på siden Min avlsplan/Okser viser antall førstevalg denne oksen maksimalt kan brukes på. Dette tallet er justert for antall allerede brukte doser av oksen innenfor avlsplanåret.

Valg av okser du vil bruke

Hvis du på siden Min gård/Avlsfokus har valgt oksekategorier Viking Rød og/eller Holstein, vil oksene som tilhører disse kategoriene bli med i listen over okser på siden Min avlsplan/Okser. I utgangspunktet er alle NRF-eliteokser avkrysset for at de skal være med i avlsplanen. Dersom du vil ha med Viking Rød-okser eller Holstein-okser i avlsplanen, må du krysse av for de av disse oksene du vil bruke på Okser-siden. Avkryssingene vil være lagret fram til det kommer et nytt okseutvalg.

 

Alle oksekategorier du har valgt å aktivere vil finnes i lista over oksekategorier som du kan velge blant på siden Min avlsplan/Kyr.

 

I kolonnen «Ant. tilgj.doser» vil det stå oppført hvor mange ganger hver okse kan forekomme som førstevalg på planen. Dette er basert på sædfordelingsreglene og hvilken bruksprosent oksen har blitt tildelt.

Tildeling av okser på kyrne

Egne valg

Når du går inn på siden Min avlsplan/Avkom, vil Geno avlsplan lage et forslag til avlsplan. Du vil da se ei linje per ku. Her ser du hvilke oksekategori som er valgt i kolonnen «Oksekategori» samt førstevalget av okse i kolonnen «Oksevalg». Det forutsetter at du har valgt at disse kolonnene skal vises (redigeres i funksjonen "Kolonnevalg"). Alle oksene som har blitt tildelt eliteokser eller Holstein vil ha en hvit pil (trekant) i feltet til venstre. Hvis du klikker på dette, vil ulike oksealternativ i rangert rekkefølge vise seg. Du gis da mulighet til å flytte okser som ligger som 2. valg eller lavere, opp som 1. valg. Slike oksevalg blir merket med hengelås, som betyr at dette er et valg du som bruker har gjort. Det vil gjelde helt til du fjerner det eller det vil komme et nytt okseutvalg. Du fjerner slike valg for enkeltdyr ved å klikke på "Lås opp". Dersom du vil fjerne alle valg av okser på enkeltdyr, klikk på "Lås opp alle oksevalg" (øverst i høyre hjørne).

 

Hver gang du låser eller fjerner låsingen av et oksevalg, blir det kjørt en ny avlsplan. En okse kan maksimalt låses til det antallet kyr som er oppgitt i kolonnen «Ant. tilgj.doser» på Min avlsplan/Okser-siden. Dette styres av sædfordelingsreglene og bruksprosenten.

NB!

Låsing av konkrete oksevalg bør gjøres etter at alle andre valg (buskapsegenskap, oksekategori og individegenskaper) er gjort. Hvis du først låser en okse til ei ku, og så etterpå legger til buskap- eller individegenskaper, fjerner oksekategorier eller okser, vil dette kunne skape situasjoner som gir konflikt mellom de ulike valgene. Det vil da ikke være mulig å oppfylle ønskene som er lagt inn.

 

Geno avlsplan sine valg

Ved tildeling av eliteokser rangeres alle NRF-kyrne basert på avtakende avlsverdi. Kyrne med høyest avlsverdi velger alltid okse først.

 

Det gjøres først en sjekk for å unngå nære slektskap mellom kua og oksen. Kombinasjoner som gir slektskap tilsvarende halvsøsken eller høyere skal ikke forekomme.

 

Tilsvarende unngås kombinasjoner som kan gi vanskelige kalvinger. For kyr med indeks for kalvingsvansker som far til ku <90 og for kviger, kan det være enkelte okser som ikke er mulig å velge inn.

 

Det beregnes så ut avlsverdi og indekser for alle de aktuelle kombinasjonene. Kombinasjoner som har en eller flere indekser <90 for utvalgte egenskaper, rangeres nederst. Her kan det forekomme avvikende krav til enkeltokser. Blant de kombinasjonene som oppfyller dette kravet rangeres oksene etter avlsverdi på avkommet. Dersom det er kombinasjoner som har like høy avlsverdi, rangeres de etter indeks for mjølk, mastitt, fruktbarhet og jur.

 

Det er egne regler som gjelder når det er valgt buskapsegenskap eller individegenskap.

 

Når Geno avlsplan har valgt okse til kua med høyeste avlsverdi, gjør den det samme med den kua som har nest høyeste avlsverdi osv. Etter hvert vil enkelte av oksene ha nådd grensen for hvor mange ganger den kan føres opp som 1. valg ut fra sædfordelingsreglene og bruksprosenten. I slike tilfeller blir oksen rangert nederst blant de aktuelle oksene, og den neste oksen i rangeringen blir ført opp som 1. valg. Konsekvensene av dette blir at kyrne med de laveste avlsverdiene, ukjent far og krysninger, vil ha færre okser å velge blant som førstevalg. Slike kyr vil gjerne få tildelt oksene med laveste avlsverdi eller de det er flest doser igjen av etter at de beste kyrne har fått tildelt okse.

Lenker til oksekatalogen

Oksenummerne (eliteokser, far, morfar, mormorsfar) på de ulike sidene innehar lenke til oksekatalogen. Ved å klikke på oksenummeret kommer du inn på denne oksen i oksekatalogen og kan finne detaljert informasjon om oksen.

Egenskaper det settes krav til

Programmet setter krav til at avkommet har minst 91 i indeks for følgende egenskaper:

 • Melk
 • Protein%
 • Kjøtt
 • Utmjølkingshastighet
 • Lekkasje
 • Lynne
 • Fruktbarhet
 • Kalvingsvansker far til ku
 • Dødfødsler far til ku
 • Mastitt
 • Andre sjukdommer
 • Jur
 • Bein

Avlsverdi og indekser til kua

Tips om bruk

Kyrne sine indekser for alle egenskaper som inngår i avlsverdiberegning vises på Min avlsplan/Kyr siden. For å begrense hvilke egenskaper som skal vises, velg kolonnefiltrering og kryss av for de egenskapene som du vil se. Ved å klikke på overskriften kan du sortere kyrne stigende eller synkende etter ønsket egenskap.

 

Beregning av avlsverdi og indekser til kua

Kyrnes avlsverdier og indekser hentes fra Kukontrollen. Disse beregnes nå på grunnlag av data fra Kukontrollen og genotypeinformasjon. Kyr som har egne genotypedata som inngår i beregningene, er markert med GS i kolonnen "Genotypet". Disse dyrene vil som oftest også ha informasjon om genetisk hornstaus i kolonnen "Gen.horn" og fruktbarhetsdelesjonen i kolonnen "Fruktb.del.".

 

Genetisk hornstatus:

HH = Homozygot horna 

KK = Homozygot kolla (gir kun kolla avkom)

KH = Heterozygot kolla

Usikker = Usikkert analyseresultat, men sannsynligvis heterozygot kolla.

 

Fruktbarhetsdelesjonen:

Ja = bærer av fruktbarhetsdelesjonen. Les mer om denne gendefekten.

Nei = fri for fruktbarthetsdelesjonen.

 

Tips om bruk

For å begrense hvilke egenskaper som skal vises velg kolonnevalg og kryss av for de egenskapene som du vil se. Ved å klikke på overskriften, kan du sortere kyrne stigende eller synkende etter ønsket egenskap.

Avlsverdi og indekser til avkommet

Hvis mor har fått beregnet og presentert avlsverdi og indekser på Min avlsplan/Kyr-siden, og oksevalget er NRF eller importert elite, vil det bli beregnet avlsverdi og indekser på de aktuelle kombinasjonene. Dette beregnes som gjennomsnittet av kua og oksen sine verdier.

 

Indeksen til avkommet = Fars indeks/2 + Mors indeks/2

Skriv ut avlsplan og noteringsliste

Gå inn på "Vis avlsplan" og klikk deretter på "Skriv ut" øverst til høyre. Avlsplanen skrives da ut i liggende format. Dersom du benytter Internett Explorer som nettleser må du endre til liggende format før du skriver ut. For andre nettlesere skjer dette automatisk. Det samme gjelder noteringslisten.

Lagring av utskriften

Med Geno avlsplan skal det i liten grad være behov for å lagre utskriftsversjonen av avlsplanen. Dette er fordi alle valg som gjøres av bruker blir lagret på en sentral server, og uavhengig av hvilken pc du bruker, kan du åpne Geno avlsplan og få tilgang til alle valg som er gjort.

 

Et eksempel:

Anta at rådgiver har registrert inn ulike valg for en produsent (eks. buskapsegenskap, individegenskaper, ut-eller innkryssing av enkeltokser, endring av førstevalg mm). Produsenten kan selv så fra sin pc logge seg på med sitt brukernavn og passord og klikke på «Skriv ut avlsplan». Da vil alle valg som er gjort av rådgiver inkluderes i avlsplanen som blir skrevet ut.

 

Hvis det likevel skulle være behov for å lagre den ferdige avlsplanen på pc-en er det også mulig, men det må brukes ulik løsning for ulike nettlesere:

 

Chrome

Når du har utskriften på skjermen din gjør du følgende:

 • Klikk på <Skriv ut>
 • Under valget for «Mål» klikker du på «Skriv ut til pdf»
 • Klikk på <Skriv ut>
 • Du kan da velge navn og plassering av filen, og at det skal lagres som Adobe Acrobat Document
 • Klikk så på <Lagre>
 • Du kan da finne kopi av avlsplanen i pdf-format i den mappen du valgte å lagre den i

Internett Explorer og Mozilla Firefox

Når du har utskriften på skjermen din gjør du følgende:

 • Klikk på <Skriv ut>
 • Du må så velge at den skal lagres i Microsoft Office Dokument Writer, og i neste steg oppgi navn og plassering av fila
 • Klikk så på <Lagre>
 • Du kan da finne kopi av avlsplanen i gif-format i den mappen du valgte å lagre den i

Lagring av egne valg

Alle valg som du som bruker gjør, blir lagret på en sentral server. Dette gjelder:

 • Buskapsegenskap (Avlsfokus-siden)
 • Valg av Oksekategorier (Avlsfokus-siden)
 • Fjerning og innkryssing av okser (Okser-siden)
 • Individegenskap (Kyr-siden)
 • Valg av oksekategori til kyr (Kyr-siden)
 • Utkryssing og innkryssing av kyr som skal være med i avlsplanen utover det som prorammet har foreslått (Kyr-siden)
 • Låsing av 1. valg av okse (Avkom-siden)
 • Valg av kolonner som skal være synlig (Kyr-, Okser- og Avkom-siden)

Prinsippet er at alle disse valgene lagres inntil bruker endrer eller fjerner. Unntaket er automatisk fjerning av noen valg i forbindelse med at det legges ut nytt okseutvalg. Det gjelder følgende:

 • Fjerning og innkryssing av okser (Okser-siden)
 • Innkryssing av kyr som skal være med i avlsplanen utover det som programmet har foreslått. (Kyr-siden)
 • Låsing av 1. valg av okse (Avkom-siden)

Til toppen