Gå til Tekst
Gå til Tekst
Seminokseemner

Seminokseemner

Oksemorvurdering gjennomføres av avlsrådgiverne. Hvilke seminokseemner som er godkjent for oksemorvurdering går frem av rapporten på medlem.tine.no

Rapporten for seminokseemner ligger under Mitt område på medlem.tine.no og gir oversikt over aktuelle emner og status for de enkelte oksekalvene.

 

Utlisting av seminokseemner

Emnene plukkes ut etter fastsatte krav:

 • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en importert Viking rød-okse
 • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far)
 • Minimumskrav til slektskapsindeks
 • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331).

Det vil være ulike krav til avlsverdi og slektskapsverdi på kalven, ut fra hvem som er far og morfar til kalven.

Bruk av rapporten

Rapporten er et arbeidsredskap for å få oversikt over aktuelle emner, status for den enkelte kalven og hvilke mødre som skal oksemorvurderes.

 

Listen oppdateres med opplysninger etter hvert som de innrapporteres til Kukontrollen. Kalver som står med en venta fødselsdato vil bli oppdatert med en reell fødselsdato når kalven er rapportert født, og dersom det ble en oksekalv. Dersom det ble en kvigekalv, faller den ut av lista.

 

Endringer i listene

 • Etter hver avlsverdiberegning vil kyr og okser bli oppdatert med nye verdier. Det kan da skje endringer i listene, ved at enkelte dyr ikke lenger oppfyller kravene og dermed faller ut, eller at nye dyr dukker opp på listen.
 • Dersom kravene til seminokseemne endrer seg, vil det også føre til endringer i rapporten.
 • Dersom mor utrangeres før det er tatt en avgjørelse på kalven, vil emnet falle ut av listen.
 • For kalver som er i gang med vurderingsprosessen, dvs at det er sendt ut svaber, vil ikke falle ut fra listen selv om de ikke lenger oppfyller kravene til utlisting.
 • Det vil ikke dukke opp nye kalver på listen som er eldre enn 35 dager gamle. Det vil si at kalver som er eldre enn 35 dager ved innmelding i Kukontrollen, vil ikke bli listet ut og er dermed uaktuelle som seminokseemner.
 • Dersom kalven eller mora slaktes før kalven er ferdig vurdert, faller den ut av lista.

Innhold i rapporten

Du kan velge mellom 4 ulike lister for å begrense innholdet i rapporten:

 1. Aktuelle kalver (fødte og venta)
  • Kalver venta født innen 10 dager og oksekalver født for inntil 5 måneder tilbake i tid. De blir liggende på denne lista fram til endelig avgjørelse er tatt (avvist, avslått eller innkjøpt). Når det har gått 35 dager etter venta fødselsdato, og kalven ikke er født, faller den ut av lista.
 2. Fødte kalver
  • Tilsvarende som rapporten over, men kun fødte kalver er inkludert.
 3. Kalver godkjent for oksemorvurdering
  • Dette er kalver som er godkjent etter rekegen og GS-analyse, og som er venter på oksemorvurdering.
 4. Vurderte kalver
  • Kalver født siste 5 mnd og som er ferdig vurdert, dvs avvist, avslått eller innkjøpt. 

Tast inn rådgivernummer i feltet for rådgiver dersom du ønsker å begrense rapporten til en enkelt rådgiver. Du kan også filtrere på enkeltprodusenter ved å taste inn produsentnummer eller navn i feltet for produsent.

Status

Rapporten gir oversikt over status for de enkelte emnene.

Nesesvaber

Her kommer det inn dato for utsendt nesesvaber til produsent og dato for når svaberen er mottatt av Geno.

Frist for oksemorvurdering

Dersom kalven på grunnlag av GS-verdiene blir godkjent for oksemorvurdering, kommer det opp en frist i denne kolonnen. Fristen er satt i henhold til kalvens alder (95 dager). Dette for at den ikke skal blir for gammel før det blir tatt en endelig avgjørelse på den. Oksemorvurderingen må gjennomføres så fort som mulig og seinest innen fristen går ut.

 

Det er flere omstendigheter som kan føre til at fristen for å oksemorvurdere kan bli kort:

 • Kalven er seint meldt inn i Kukontrollen
 • Det tar lang tid før produsenten sender inn svaberprøven
 • Svaberprøven må tas på nytt fordi det er for lite DNA-utbytte
 • Prøven mottas like etter sending av DNA til analyselab og må vente til neste sending (2-3 ukers forsinkelse)

Oksemorvurdering

Ved sjekk av oksekalven og vurdering av mor, skal registreringene gjennomføres ved bruk av programmet for Nordic Classification. Dataene registreres og innrapporteres ved bruk av håndholdt enhet (iPhone eller mini-iPad).

Avvisning av emner

Det er bare i spesielle tilfeller aktuelt for avlsrådgivere å avvise kalver. Klikk på kalvens opprinnelsesnummer dersom kalven skal avvises. Det kan velges mellom følgende årsaker:

 1. Har ikke fulgt regelverket for Kukontrollen
  • Gjelder produsenter som på grunn av for få veiinger ikke har fått årsoppgjør
 2. Liten/dårlig utvikla kalv
 3. Produsenten ønsker ikke å levere kalven
 4. Mor til kalven er utrangert
 5. Annet
  • Her må det legges inn en kommentar i tillegg for å spesifisere årsaken

Kommentar fra produsent

Produsentene har oversikt over aktuelle seminokseemner i sin besetning i Mine data i Kukontrollen på medlem.tine.no. Frem til det er tatt en avgjørelse på kalven, har de mulighet til å legge inn en kommentar som vises i rapporten til rådgiver. Det kommer opp en dato i kolonnen Kommentar fra produsent dersom det er lagt inn en kommentar. Kommentaren vises ved å holde musepekeren over datoen.

Svartelisting av mor

Tidligere ble kyr som rådgiver avviste med årsaker som omhandlet kua (dårlig jur, kropp/bein eller fruktbarhetsproblemer) svartelistet. Da ville de ikke kunne bli lista ut som oksemor igjen.

 

Svartelisting av mor skjer nå kun hvis Geno avslår kalven på bakgrunn av oksemorvurderingen. Dersom rådgiver avviser ved å bruke årsaken Annet og begrunner det med at kua for eksempel har for dårlig jur, vil hun ikke bli svartelistet.

Avgjørelse

Når det er tatt en endelig avgjørelse på kalven, står det utfylt én av disse statusene i listen over vurderte kalver:

 • Avvist av rådgiver
 • Avslått av Geno
 • Innkjøpt av Geno

Hold musepekeren over Avvist av rådgiver for å se hvilken årsak rådgiver har brukt.

Hold musepekeren over Avslått av Geno for å se hvilken årsak Geno har brukt.

Lenke til oksekatalogen

Ved å klikke på far sitt stamboknummer kommer du direkte inn på siden til oksen i oksekatalogen.

 

Les mer om kalvekjøp.


Til toppen