Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte mars 2020

Styremøte mars 2020

Også for Geno har mars og april blitt spesielle måneder med bratt læringskurve når det gjelder bruk av digitale møteverktøy på grunn av koronasituasjonen. Styrevedtaket om å gjennomføre fullt årsmøte digitalt i slutten av mars, var nok det som de fleste var mest spent på om gikk bra.

I ettertid kan vi gi stor honnør til lærevillige tillitsvalgte som deltok på årsmøtet via Teams fra alle steder i landet vårt!

 

Se videoen øverst i nyheten for info til tillitsvalgte fra adm.dir. Kristin Malonæs.

 

Overordnet mål for næringa har hele tiden vært å sikre dyrevelferden og at bonden kan produsere mat parallelt med korona-tiltakene. Geno er i dette arbeidet vært godt samkjørt med de øvrige landbruksorganisasjonene.

 

I Geno har det vært spesielt viktigt å gjøre forebyggende tiltak for å sikre ansatte slik at produksjon og distribusjon av våre produkter til alle kunder har kunnet fortsette som vanlig. Semintjenesten ute hos bonden har vært spesielt godt fulgt opp, og vi håper alle får den tjenesten de skal.

Vedtak om digitalt årsmøte med valg

Ut fra bevisstheten om at det offentlige ville komme med stadig flere restriksjoner, så styret tidlig i mars at gjennomføring av et årsmøte der alle deltagerne var fysisk samlet, ikke ble mulig. Styret diskuterte argumenter både for og mot alternativ med digital gjennomføring av komplett årsmøte eller digital gjennomføring av deler av årsmøtet og utsettelse av de øvrige sakene.

 

Regjeringen gjorde 18.3 også vedtak der de endret reglene i aksjelov og samvirkelov midlertidig slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale.

 

Styret vedtok derfor via digitale møter følgende: På grunn av situasjonen med koronaviruset,  innkalles det til digitalt årsmøte (Teams) 31.3.2020 kl 10.00-13.00. Styret utsetter forslaget om vedtektsendringer til 2021.

 

Styret ga i tillegg administrasjonen i oppgave å tilby årsmøteutsendingene opplæring i Teams i forkant av årsmøtet, og dette ble gjennomført som regionvise Teamsmøter både for Genoutvalg og for Geno-ansatte utsendinger. Vi tror dette var en særdeles viktig forberedelse for godt gjennomført årsmøte.

 

Se valgresultater fra årsmøtet her.

Orienteringssaker

  1. Styret fikk en orientering om diskusjonen som foregår om samarbeidsavtalen mellom Tine og Geno. Det er behov for avklaring av rettigheter og plikter mellom organisasjonene i forhold til kukontrollen mens det er enighet om fortsatt felles medlemsorganisasjon og rådgivning
  2. Koronastatus i Geno: Produksjon og distribusjon går foreløpig omtrent som planlagt for Geno. Det ble i begynnelsen avholdt daglige beredskapsmøter i administrasjonen, dette skjer nå på ledermøtene annenhver uke. I etterkant av styremøtet søkte Geno Landbruks- og matdepartementet om vurdering av vår virksomhet, og har fått bekreftet at  regjerningen har vedtatt at seminteknikerne, distribusjon og produksjon av sæd er samfunnskritiske funksjoner på linje med all annen matproduksjon. Les mer om koronaberedskap i Geno her
  3. Økonomirapport per februar: Resultatet per februar viser kr 45 millioner i overskudd for Geno konsern som i hovedsak skyldes gevinst ved salg av deler av Hallsteingården på kr 37,5 millioner. Av de kr 37,5 millioner for oppgjør på Hallsteingård er kr 14 millioner benyttet til nedbetaling av lån. De resterende vil bli prioritert strengt i forhold til tildigere nedsatte regler for bruk av disse midlene, blant annet strengt krav om at de ikke kan benyttes til drift. For Geno er det et positivt resultatavvik på kr 6 millioner som i hovedsak skyldes høyere sædpris og mer salg nasjonalt. Geno Global AS har et positivt resultat for de to første månedene i 2020 og bedre enn forrige år. Det arbeides planmessig og aktivt med å styrke salget for Geno Global framover. På grunn av koronaviruset ser det nå ut til å bli utfordringer med leveranser internasjonalt, dette vil påvirke resultatene framover. Det er særlig flyfrakt som er rammet og dette er stadig i endring. Spermvital AS arbeider med å utvikle kit og opplæring av laboratorieansatte hos kunder slik at de kan fryse selv og SpermVital kan bli mindre avhengige av reising for å produsere.
  4. REDX™-kampanje sammen med embryokampanje vil kjøres fra 1. mai til 15. august. Det overordna målet for kampanjen er å bidra til at det på sikt blir enda flere avkom som kan produsere mer sommermelk. Denne idèen kom opp på to av høstmøtene i 2019. Idèen er tatt godt vare på og lagt inn i kampanjeplanen for 2020. Gjennom kampanjen kobler man sammen Geno-produkt og markedet hos Tine. Arbeidsgruppa som jobber med mer sommermelk i Tine har applaudert den foreslåtte kampanjen og vi planlegger felles markedsframstøt.
  5. Tidspunkt for neste årsmøte blir 22.-23. mars 2021. Da tilpasser vi oss representantskapet i Norges Bondelag 24.-25.3.

Neste styremøte

Dette møtet har tradisjonelt vært et to-dagers møte med avlsseminar. I koronaens tid blir dette et kortere endagsmøte på Teams tirsdag 28. april.

 

Tilbake til Nytt for tillitsvalgte.


Til toppen