Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte juni 2019

Styremøte juni 2019

Sædprisen på de fleste kategorier NRF settes ned med kr 10 fra 1. juli som følge av høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter. Geno-styret støtter opp om arbeidet med nytt dyrevelferdsprogram for storfe. Seminprosenten er nå høyere enn noen gang.

Sædpriser NRF ned 10 kr fra 1. juli

Det har vært høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter.  Seminstatistikken viser at vi ligger nær fjoråret i antall doser, men vi bør samtidig beregne at det kan komme en reduksjon i andre halvår.  Styret har derfor vedtatt prisreduksjon med kr 10, -  i på all NRF-sæd (kategori 2 - 7) med unntak av tilbudsoksene fra og med 1. juli 2019.

 

Honorar på embryoinnlegg øker med 100 kr til  kr 1.100,- for første embryo, og kr 600,- for påfølgende fra og med 1. juli 2019.

Dyrevelferdsprogram for storfe

Ei gruppe bestående av representanter fra Q-meieriene, TINE, Nortura, KLF, Geno, Tyr, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Animalia/Helsetjenesten for storfe arbeider med næringas Handlingsplan for dyrevelferd storfe 2020-2023. Forutsetninger for å lykkes med gjennomføring av dyrevelferdsprogram er at alle i næringa følger opp og at flest mulig bønder slutter seg til programmet. Det må sikres god informasjon og forankring i forkant av iverksettelse.

 

Styret i Geno ga innspill om at involvering av bøndene er viktig og ikke minst det holdningsskapende arbeidet. Det haster å komme i gang.

 

Det er veterinær Vilde Granne Kvale som sitter i arbeidsgruppa fra Geno, men i hennes permisjon går Rasmus Lang Ree inn som vår representant.

 

Styret i Geno uttrykte blant annet at Geno sine representanter i gruppen bør bidra til at programmet iverksettes så fort som mulig. 

 

Alle som driver matproduksjon må være på lag med forbruker sine behov, etologi og adferd må inkluderes i opplæringen fordi melka vi produserer ikke er solgt før den er solgt. De som skal kontrollere og drive tilsyn, må også ha dyrevelferdskompetanse.

 

Styret vedtok å støtte arbeidet med Handlingsplan for dyrevelferd storfe og ønsker at næringa gjør tiltak så fort som mulig av hensyn til dyrevelferden og næringas omdømme. 

Forenklinger i seminbasen

Det er behov for forenklinger i seminbasen. Dette reduserer behovet for spesialtilpasning i et nytt økonomisystem som er på gang. Dette innebærer blant annet noe endring i betalingen til veterinærer og seminteknikere som inseminerer, og er drøftet med partene.

 

I tillegg planlegges det å avvikle rabatten på honorar ved inseminering av kviger. Denne rabatten krever mye manuell kontroll både mot kukontrollen og storfekjøttkontrollen.

 

Det tredje området som endres er medlemskontingenten. Den faktureres i dag fra 1. oktober og ved innmelding etter 1 april er satsen kr 0,- fram til 1 oktober, da ny medlemskontigentkjøring gjennomføres. I standardsystemer baseres dette på innmeldt dato. 

             

Det er foreløpig ikke bestemt dato for gjennomføring av disse tiltakene da det er avhengig av tidsplan for nytt økonomisystem, men det var viktig å avklare disse punktene nå med tanke på automatisering og forenkling av systemene våre.

Orienteringssaker

Geno SA er foran budsjett som følge av høyt salg i volum og pris. I mai ble det et negativt resultatavvik på kr 1,9 millioner som i hovedsak skyldes mindre salg til Geno Global AS og kostnader med genotyping som kommer til dels i «bolker».

 

På innkjøpssiden arbeides det systematisk med å forbedre leverandøravtaler, Siden 1.  oktober i 2018 er det beregnet en årlig forbedring på 2,9 millioner gjennom bedre avtaler.

 

Geno Global har et bedre resultat i mai enn budsjettert og skyldes salgsordrer som er effektuert. Hittil i år er Geno Global etter budsjett som følge av mindre salg. RedX™ ble lansert nå i juni og det blir spennende å følge salget framover.

  

Driftsrapporten fra adm til styret ble gjennomgått. Det ble kommentert ytterligere omkring blant annet kundeorienteringsprosjektet der flere i

Geno har vært ute og intervjuet ulike kundegrupper både nasjonalt og internasjonalt og en setter i verk ulike tiltak på det grunnlaget. Geno avlsplan har et veldig godt utviklingsteam, og det slippes stadig nye funksjoner i planen slik at en trolig i løpet av sommer/tidlig høst kan slå av den gamle planen og bare bruke den nye. Når det gjelder status på GS-testing, så går dette fortsatt veldig bra, nå bekreftes også slektskap i planen for de som har GS-testet dyra sine.

 

Seminandelen er nå på hele 87 prosent, noe som er all time high og veldig bra. Seminprosenten er beregnet ut fra fødte kalver.

 

Daglig leder i SpermVital AS, Nils Christian Steig orienterte om status for selskapet. SpermVital har i løpet av 2019 opplevd en svikt i salgsinntektene i Norge blant annet grunnet for liten tilgang på aktuelle okser.

Åpen post

Det var spørsmål om veterinærbetjeningen og inseminering i sør-Hedmark.

 

Representasjoner: Bioøkonomi i Innlandet, styringsgruppe der Elisabeth Gjems deltar sammen med blant annet Heidner. Jan Ole Mellby er ny-innvalgt styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke sitt styre. I forbindelse med SRB-stemman første helg i august, deltar Jan Ole Mellby fra Geno.

 

Eierorganisasjonen

Messesesongen 2019

Geno deltok under Sørlandssamlinga og auksjon på Staur. I juni kommer Balsfjord med embryofokus. 

 

Se oversikt over alle messene Geno deltar på i 2019 her

 

Status digitale valg

Administrasjonen jobber med å spre informasjon om valget både i Buskap og sosiale medier for å motivere til deltagelse.

 

Styretur 2019

Styret reserverer dagene 24.-26/27.11 for styretur. 

 

Årsmøtested

Tidspunktet 31.3-1.4 2020 for årsmøtet i Geno er vedtatt.

Det er nå mulig å arrangere dette samtidig med de andre avlsorganisasjonene, administrasjonen undersøker nærmere om dette. 

Orientering om nytt klassifiseringssystem for kjøtt

Morten Røe i Nortura orienterte styret om grunnlaget for det nye klassifiseringssystemet.

 

Neste styremøte

Dette blir 21. august.

 

Tilbake til Nytt for tillitsvalgte.

 


Til toppen