Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte februar 2020

Styremøte februar 2020

Regnskapet til Geno SA er gjort opp med overskudd på 8,7 millioner for 2019. Eksportprisen for 2019  er vedtatt,og i tillegg arbeides det nå med samordning og fornying av våre digitale flater ut mot medlemmer og kunder.

Justering av vedtekter Geno SA

Valgkomitten har gitt innspill til styret om endring i vedtekter. Styret har behandlet dette og foreslått at årsmøtet vedtar å redusere antallet i valgkomiteen med 1 slik som valgkomiteen selv foreslår, det blir da 4 som representerer hver sitt eierområde med personlige vararepresentanter.  

 

Styret foreslår i tillegg at Genoutvalgene skal innstille valgkomitemedlem og varamedlem fra eget eierområde.

 

Se for øvrig hele innstillingen når vi legger ut sakene til årsmøtet.

Årsberetning og regnskap 2019

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 8,7 millioner for Geno SA. For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 6,2 millioner. Styret innstiller på at overskuddet tillegges egenkapitalen. Årsregnskap og forslag til disponering av årets resultat forelegges årsmøtet for endelig godkjenning. Se årsberetning og regnskap her.

 

Hovedårsaken til et godt resultat er høyere salgsinntekter som følge av høye avlsverdier og økt salg av kjønnsseparert sæd i Norge. Økning i varekostnad på kr 8,6 millioner skyldes økt innkjøp av okse- og kvigekalver og betaling for produksjon av RedX™ i England.   Økningen i personalkostnader er i hovedsak knyttet til utvikling av kjønnssepareringslaboratoriet og embryoproduksjonen.  Økningen i avskrivninger skyldes ordinær avskrivning av nytt kjønnssepareringsutstyr.

 

Egenkapitalprosenten for morselskapet er 48% og for konsernet 37,7%.

 

Geno Global AS har et resultat på 0,1 million i 2019. Driftsinntektene ligger tilnærmet på samme nivå som i fjor.

 

Spermvital AS har et underskudd på 2,8 millioner i 2019. Dette skyldes i hovedsak en reduksjon i salg i Norge, blant annet på grunn av mangel på aktuelle SV-diser i perioder av året. Totalt har selskapet solgt 231 042 doser. Spermvital arbeider med en utvikling av en KIT-løsning, noe som innebærer at den enkelte kunde av Spermvital selv kan produsere SV-sæd. Selskapet har tro på at dette vil øke salgsinntektene i årene fremover.

 

Cryogenetics AS har i et positivt resultat i 2019. Selskapet har totalt sett en økt driftsinntekter innen konsulenttjenester, salg av produkter og lagring av melke og FOU aktivitet. Norge har i år hentet hjem overskuddslikviditet fra Chile i form av utbytte og nedsettelse av aksjekapital.

 

Årsregnskapet 2019 for BioBank viser resultat før skatt på vel 2 millioner kr.  Året har vært preget av en god og jevn oppdrags- og prøveinngang.  BioBank har også gjennomført ytterligere effektiviseringer og bruk av robotiserte prosesser.  

Årsmøtet Geno SA 2020

Styret og møteleder har gått gjennom og godtatt sakliste, tidsplan, forretningsorden, innstilling på sak med forslag til justering av vedtekter og  innstiller overfor årsmøtet i Geno å vedta de foreslåtte endringer i vedtektene.

 

Innkalling med vedtektsfestede vedlegg sendes årsmøtedelegatene.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2020

Geno har avtalte møter med forhandlingspartene tidlig i mars.

Aktuelle momenter fra Geno er at prisen på melk og kjøtt bør øke med kostnadsstigningen, beitetilskudd bør øke slik at det også stimuleres til mjølkeku på beite samt at vi foreslår å benytte kr 30 millioner til avlsforskning knyttet til klima og fôrutnytting.

 

Det er forslag om å spisse Geno sin uttalelse omkring, løsdrift, inkludering av klasse O i tilleggene, styrke semin, samt det å styrke inntjeningen i næringa. Styreleder og administrasjon fikk fullmakt til ferdigstillelse av Geno sitt innspill for jordbruksavtalepartene.

Eksportpris 2019

Fra oksen 11876 Alm er det eksportert og solgt 22.600 doser (12 900 RedX og 9 700 ordinær)  for kr 2,8 millioner i 2019, og den er mest solgte okse i verdi.  Oksen 11876 Alm fikk avlsstatuetten for 2017 som første GS-okse. 

 

11876 Alm er solgt i USA, Italia, Canada, Australia, England, Færøyene, Madagaskar, USA, Frankrike, Australia, Canada og Nederlandd.

 

Geno sin eksportpris for 2019 tildeles oksen 11876 Alm, oppdretter Margunn Nummedal og Harald Børstad, 2822 Bybrua.

Digitale flater mot kunder i Geno

Geno har i dag flere ulike digitale kundeflater. Det er ønske om å styrke oss digitalt gjennom å samle alle Geno sine digitale løsninger på ett sted og gjøre kommunikasjonen og brukeropplevelsen med medlemmmer og kunder bedre.

 

I forbindelse med salget av Hallsteingården besluttet styret for 5 år siden at hovedkriteriet for bruk av disse midlene er at de skal investeres i prosjekter som gir merverdi tilbake til medlemmer i Geno.

 

Prosjektet digitale flater vil kunne bidra til økt merverdi og bedre samhandling. Styret har vedtatt å benytte kr 7 millioner fra salg av Hallsteingård til prosjekt digitale flater. Styret ønsker tilbakemelding om framdrift i løpet av året.

Orienteringssaker

Cryogenetics AS: Daglig leder Eli Sætersmoen orientere om selskapet og styret fikk en omvisning i Cryogenetics sine lokaler.

 

Klimagassutslipp: Orientering til styret ved Stine Samsonstuen og Laila Aas. I doktorgradsavhandlingen til Stine Samsonstuen ved NMBU har hun utviklet en gårdsmodell for å estimere klimagassutslipp fra ulike produksjonssystemer og ressursgrunnlag i Norge.

 

Årssamlinger 2020: Presentasjon til årssamlingene ble gjennomgått i møtet, se komplett info her.

 

Utlysning av nydyrkingstilskudd i Trøndelag: Dette lyses ut i mars lokalt i Trøndelag i samarbeid mellom Geno og Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag,NLR-T.  Endelig søknadsfrist blir 1.12.2020. Annonse og informasjon finner du på geno.no/nydyrking her.

 

Tine-Geno-avtalen: Det er gjennomført flere møter med Tine om samarbeidsavtale.

 

Avtale med Jerseyforeningen: Det pågår forhandlinger med Jerseyforeningen om avtale for 2020.

 

Oppgradering av økonomisystem: I januar er økonomisystemet oppgradert. Dette har vært krevende for å sikre at alle funksjoner og våre tilpasninger fungerer i ny versjon. Oppgraderingen var særlig nødvendig da EHF-formatet ble endret fra 1. januar.

 

Statusinfo: Styret fikk også en status for SpermVital, Geno Global og RedX™. Når det gjelder vår egn kjønnsseparerte REDX™-sæd så ble det foretatt justeringer av produksjonen i 2019. Selv om det foreløpig gjelder få inseminasjoner,  ser det ut som vi får bedre resultater etter endringene.

GS-testing

Under åpen post ble det nevnt ønske fra styret om å få en oversikt over hvordan det ligger an med besetninger  som ikke har GS-testa dyr, slik at vi kan motivere de som enda ikke har prøvd dette, til å bli med. Det er viktig for avlen at vi unngår å få sprik i laget og ikke mister produsenter som ikke er med og GS-tester besetningen.

Neste styremøte

Dette blir et kort styremøte 30. mars rett i forkant av årsmøtet på Hamar.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte.


Til toppen