Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte desember 2019

Styremøte desember 2019

Styret vedtok ansettelse av ny adm.dir. på novembermøtet. Budsjett for 2020 er vedtatt nå i desembermøtet, det blir noen prisjusteringer. Det er stor aktivitet både innen avl og med kundeorientering i Geno. 

Kristin Malonæs har takket ja til å begynne som ny adm.dir. i Geno fra 1. mars 2020. Fra nyttår og i perioden fram til hun starter opp, har styret konstituert nåværende stedfortreder for adm.dir., økonomisjef Lars Skramstad som adm.dir.

 

Les mer om ny adm.dir i Geno her

Budsjett 2020

I budsjett for Norge er det budsjettert med 420.000 solgte doser til en gjennomsnittspris på kr 280. For inseminering blir det kr 10,- i økning på inseminasjonshonoraret for veterinær til kr 375,- og uendret for semintekniker med kr 335,- da dette i større gjenspeiler kostnadsforskjellen på kr 45,- per inseminasjon. I tillegg tas kvigerabatten ut.

 

Ny pristabell fra og med 1.1.2020:

 

Sæd – pris per dose for medlemmer

1. Tilbudsokser NRF-elite

140,-

2. NRF-elite t.o.m. avlsverdi 19

170,-

4. NRF-elite med avlsverdi 20 t.o.m. 24

220,-

5. NRF-elite med avlsverdi 25 t.o.m. 29

270,-

6. NRF-elite med avlsverdi 30 t.o.m. 34

320,-

7. NRF-elite med avlsverdi over 34

370,-

8. Kjøttfe ungokser

260,-

9. Kjøttfe eliteokser

335,-

10. kjøttfe bruksokse

295,- 

11. Telemarksfe

290,-

12. Sidet Trønder- og Nordlandsfe (STN)

290,-

13. Andre gamle raser

290,-

Oppgitte sædpriser gjelder for medlemmer i Geno. 

For ikke-medlemmer er doseprisen kr 25,- høyere for alle raser unntatt Sidet Trønder- og Nordlandsfe og Telemarksfe.  

 

Insemineringspriser

 

Utført av semintekniker

335,-

Utført av veterinær

375,-

Rabatt ved sammenfallende inseminasjoner

100,-

Reduksjon i takst ved kombinert veterinærbesøk

(faktureres av veterinær)

100,-

*Rabatt på inseminasjon av kviger for medlemmer av Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen

0,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (semintekniker)

215,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (veterinær) 

240,-

Drektighetskontroll utført av semintekniker

45,-

Drektighetskontroll utført av veterinær

80,-

Tillegg for lørdager, per besøk (inkl 24.12 og 31.12)

80,-

Tillegg for søn- og helligdager (per besøk)

160,-

Tillegg for 1. juledag, 1. nyttåsdag, 1. påskedag, 17. mai (per besøk)

290,-

Ekspedisjonsgebyr ved spesialbestilling av sæd via Genos oksekatalog

450,-

** Gebyr per dyr i fjøs der det ikke er tilrettelagt for inseminasjon

200,-

Oppgitte priser gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer i Geno.

 

Styret uttalte at når det gjelder videre planleggingen på Store Ree ønsker styret at det lages en helhetlig plan. Selv om investeringene eventuelt tas etappevis, vil en da sikre at det er del av en helhet der både oppstallingsforhold, smittevern, dyrevelferd, HMS, investeringskostnader og effektiv drift er hensyntatt.

 

IT-området har mange aktiviteter som er avgjørende både for å skape bedre kundeopplevelser og for å effektivisere mange driftsoppgaver i Geno. Mere digitale løsninger vil også gi bedre og mer stabil kvalitet.

 

Styret vedtok budsjett for Geno SA for 2020. Budsjettet viser et overskudd i Geno SA på kr 0,1 millioner.   

Konstituering av adm.dir.

Adm.dir. Sverre Bjørnstad slutter i Geno 31.12.2019. Økonomisjef og adm dir sin stedforetreder, Lars Skramstad er spurt av styret og har takket ja til å bli konstituert i stillingen fram til ny adm dir Kristin Malonæs tiltrår 1. mars 2020.

Orienteringssaker

 • Økonomirapport per oktober 2019
 • Systematisk feilregistrering er dokumentert og fulgt opp med opphør av samarbeid.
 • Salg av Hallsteingård:Nå settes arbeidet i gang og Geno har engasjert partnere for å sikre seg en god prosess videre i forhold til oppfølging av kontrakten med kjøper.Vi har også engasjert Norsk landbruksrådgivning Trøndelag for å gjennomføre prosessen med tildeling av bidrag til nydyrking i Trøndelag i samsvar med tidligere vedtatte retningslinjer i styret i Geno.
 • Norskprodusert fôr, her har Geno sammen med flere deltatt på et møte med sentrale næringspolitikere i Senterpartiet. Ut av dette møtet kom det en enighet om å jobbe fram mot valget 2021 for å skape et faglig og politisk grunnlag for å sikre at både politiske- og markedsmessige virkemidler innrettes mot at vi skal produsere melk på 100 % norske råvarer. Det var enighet om å dele arbeidet i faser, der den første blir å: «Foreta en faglig vurdering og en beskrivelse av konsekvensene av 100% norske råvarer i fôret». Harald Volden fikk hovedansvaret for denne delen og fra Geno vil Sverre Lang-Ree delta. Hvis denne gjennomgangen konkluderer med at dette er en faglig forsvarlig ambisjon, blir neste fase å vurdere hvilke politiske og markedsmessige virkemidler som må til for å nå ambisjonen om 100 % norske råvarer, samt hvor lang tid næringa trenger for å fase ut importerte råvarer. Det må være en klar ambisjon om at denne endringen ikke skal redusere lønnsomheten i næringa, men bidra til stykre næringa sin konkurransekraft. Her er det ikke definert hvem som bør inn i bildet, men det vil være naturlig å involvere både faglagene, Nortura og FK i tillegg til de som har deltatt så langt.
 • FUI-prosjekter som ble gjennomgått:
  • Videre modellforbedringer ble startet opp i august.
  • Geno vil framover synkronisere implementeringe av nye modeller og egenskaper med Interbull pga hensyn til det globale markedet. Dette blir gjort i september 2020.
  • Feildetektering på genotypa dyr
  • 3D-prosjekt/jurscanning der det kommer en ny nærings-PhD på nyåret
  • Metan-prosjektet med både infrastruktur og forskning på de registrerte datane (søkes NFR-finansiering til dette)
  • Fôrregistreringssystem for å kunne bidra i å utvikle en fôringsindeks
  • Samarbeid med universitetet i Edinburg om utvikling av simuleringsberegning for NRF i en fôringsindeks
  • Melkespekteranalyser, kombinert med fôropptaksanalyser kan være interessante for å kunne predikere fôreffektivitet. Viktig at vi lager et faglig godt opplegg for avlsmessig forbedring av egenskapen fôreffektivitet.
  • Videre forbedring av metodikken for beregning av GS-avlsverdier. Dette er et NFR-støttet prosjekt på totalt 17 millioner NOK.
  • Gene-innovate (CRISPR)- se på en lungesjukdom for ku, dette er et samarbeidsprosjekt med flere avlsorganisasjoner.
  • CtrGeno er en felles søknad for Geno og Norsvin på totalt 12 mill NOK, der ideen er at vi kan se på ønskede genkombinasjoner som for eksempel homozygot for både kolla, A2A2 og betakasein samtidig. Av alle våre okser finnes det 3 som har alle disse genvariantene, hvor en av dem er kjøpt inn. Denne har 25 i avlsverdi.
  • GWAS (genomwide assosiation study) vi har sekvensiert 500 okser av NRF, og dette er veldig interessant materiale for forskere!
  • Genomics – ny chip kommer i januar 2020 (illumina SNP-chip)
  • Levere EBV til det globale markedet mer automatisert via BullIit
 • Evaluering av høstmøtene 2019.
  Total deltagelse: 175 av 200 tillitsvalgte møtte. Oppmøteprosent: 87,5%. Kjønnsfordeling: 125 menn, 50 damer. 71,4% menn og 28,6% damer. Du finner mer info og oversikt til deltagerne her.
 • Valg av årsmøteutsendinger 2019: Årsmøtet 2019 vedtok at alle årsmøteutsendinger til Geno skulle velges digitalt fra høsten 2019. Alle årsmøteutsendinger med vara var på valg i 2019. Valgkomiteen innstilte 32 utsendinger og 16 vara.
  Vi konkluderer med rekordstor valgdeltagelse på 28 prosent på første digitale valg i november 2019. Årsmøtets møteleder har signert og godkjent valget.
 • Årsmøte 2020: Møtet blir 30.-31.mars 2020 på Scandic hotel Ringsaker. Møtet arrangeres sammen med Norsvin og TYR. Det legges opp til områdevise møter på formiddagen fram til lunsj, deretter et fellesprogram fra kl 12:00 – 15:00. Innkalling til årsmøtet kommer i egen epost til de det gjelder.
 • Klimasmart landbruk: Geno deltar i dette samarbeidet og det knyttes stor forventning til klimakalkulatoren. Det forventes også at det innføres et klimaregnskap per gård, på lik linje med KSL-regler. Det jobbes med en forretningsplan for å finansiere det, det vil være slik at bøndene må kjøpe denne tjenesten.

Åpen post

 • Hva finnes av vurdering av biosikkerhet på Store Ree med tanke på ulike scenario/Worst case? Geno har en tidligere utredning fra Veterinærinstituttet omkring risiki i denne forbindelsen. Aktuelt å ta dette opp igjen i forbindelse med ombygging/utbygging på Store Ree.
 • Eliteokseutvalget - hvem oppnevner det og hvor mye orientering bør styret få om vurderinger bak uttak av eliteokser? Valg av eliteokseutvalg skjer i første styremøte etter årsmøtet i Geno. Det består av 3 fra adm og 3 fra styret. Det er ønskelig med en kort informasjon fra okseutvalget til styret i forkant av formidling eksternt, spesielt hvis noen av oksene har vesentlige mangler.
 • Status kjøttfesæd: I dag står det kjøttfeokser i sædproduksjon på Store Ree. Sæden som skal gi oksekalver, transporteres til Cogent i UK. Det er produsert kjønnsseparert sæd for kvigekalver av Angus og Simmental på Store Ree.

Neste styremøte

Dette blir et digitalt møte 16. januar.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte.

 


Til toppen