Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte desember 2017

Styremøte desember 2017

Innspill til neste års jordbrukforhanldinger ble diskutert. Budsjett og planer for 2018 er behandlet. Innstilling om framtidig avlsrådgivning er positivt mottatt. Program for årsmøtet i Geno, som foregår i mars 2018, ble gjennomgått.

Budsjett 2018

Styret vedtok det framlagte til budsjett for Geno SA for 2018. Budsjettet viser et overskudd i Geno SA på kr 1,4 millioner.

 

I budsjettet er det beregnet reduksjon i antall insemineringer fra anslagsvis 460.000 doser i år, til 454.000 doser herav 20.000 kjønnsseparert i Norge. Kjønnsseparert NRF-sæd produsert i Norge blir tilgjengelig så fort som mulig, men trolig kun som spesialbestilling første halvår i 2018. Dette kommer det nærmere informasjon om senere.

 

For inseminering øker honoraret med kr 5,- per inseminering.
I budsjettet øker personalkostnadene mer enn vanlig og i hovedsak skyldes det økning på prosjektene embryoproduksjon og kjønnsseparering.
I Geno Global budsjetteres det med et salg på kr 22 millioner. Budsjettert resultat er kr 3,5 millioner.

 

Budsjettet for Spermvital beregnes å gi et null-resultat neste år. Antall solgte SV doser i år var 432.000 herav 120.000 doser i det norske markedet. Dette utgjør 27% av inntektene, noe som betyr at 73 % av salgsinntektene kommer fra internasjonalt salg.

 

Cryogenetics behandler budsjett denne uken og arbeider med mål om å få pluss-resultat i 2018.

 

Se oppdatert prisliste for Geno her

Innspill til jordbruksavtalen 2018/2019

Styret hadde en foreløpig diskusjon om Geno sine innspill til jordbruksavtalen 2018/2019. De var blant annet innom at Geno skal bli en tydeligere stemme på vegne av våre medlemmer framover. Dette for bedre å sikre melkeprodusentene og de som kombinerer melk og storfekjøttproduksjon. Styret vil komme tilbake til innspill i senere styremøter.

Framtidig avlsrådgivning

Rapport om framtidig avlsrådgivning innen både melkeproduksjon, kombinert melk- og storfekjøttbesetninger og besetninger med ammekuproduksjon ble lagt fram for styret. Arbeidsgruppa har vurdert syv ulike modeller for framtidig organisering som gjennom prosessen er snevret ned til to modeller som er grundigere analysert.

 

Prosjektgruppa har enstemmig konkludert med at alternativet der avlsrådgiverne er ansatt i Tine og Nortura, vil være det beste alternativet for organisering av framtidig avlsrådgiving. Geno og TYR blir da fakturert for bestilte oppgaver. Det er nødvendig med et videre arbeid som ser på utfordringene i detalj. I en videre prosess bør Q-meieriene og KLF bli invitert inn i arbeidet dersom de ønsker dette.

 

Styret i Geno vil gi uttrykk for at prosjektgruppen har gjort en grundig jobb. Syret støtter prosjektgruppens anbefaling og forslag til videre arbeid og ber også om å bli orientert om videre framdrift i saken.

Strategiprosess 2018

Gjeldende strategi går ut i 2018, og styre og administrasjon vil starte opp arbeidet med veien videre på nyåret. Tanken nå er å foreta en grundig vurdering av noen områder der vi ser det er størst potensiale for å øke Geno sin konkurransekraft og Geno sin mulighet til å levere økt medlemsnytte over tid. En videre utvikling av det internasjonale arbeidet vil nok også bli en sentral del i denne strategiprosessen. En foreløpig diskusjon viser at vi bør ha et potensiale for å gjøre bærekraft til et reelt konkurransefortrinn. Likedan vil teknologiutvikling, spesielt innen data og genetikk gi Geno store muligheter og utfordringer.

 

Det er viktig at vi klarer å legge opp en god prosess både med styret og ansatte, som sikrer balansen mellom forankring, involvering og framdrift. Det legges opp til en prosess som går fra medio februar og ut mai.

Program for årsmøtet 2018

Årsmøtet skal foregå på Scandic Hamar 19.-20. mars 2018.


I tillegg til faste årsmøtesaker og valg ønsker vi å gi en orientering om alle de nye prosjektene som foregår i Geno, slik som Embryo, Kjønnsseparering, Genomisk seleksjon og hvilke muligheter som ligger i videreutvikling av teknologien, Ny avlsplan, Smart-fjøs, bigdata og avl for en produktiv lav-utslippsku og Strategiprosessen.

Foreløpig behandling av høringsuttalelse om endringer i genteknologiloven

Forslag til endring ble lagt fram 5. desember og Bioteknologirådet skal også ha flere åpne møter framover. Høringsfrist er 15. mai 2018.

 

Grunnen til at styret i Geno likevel velger å ta dette som en foreløpig behandling er at Norsk Landbrukssamvirke hadde dette oppe på sitt desembermøte der Geno og Norsvin ga følgende felles uttalelse: «Styret mener innstillingen fra Bioteknologirådet gir et godt grunnlag for diskusjon. Styret mener landbruket må fokusere på trygg bruk av teknologi og ikke på et for tidlig tidspunkt ta stilling i form av ja eller nei til teknologien. Styret vil oppfordre Norsk Landbrukssamvirke om tett dialog med avlsorganisasjonene i den videre høringsprosessen.»

Status produsentinitiert genotyping

Per 08.12.2017 er det meldt inn 8.523 genotypinger bestilt av produsent siden vi åpnet for dette i juni.

 

Det har vært noe forsinkelse på analysesvar på genotyping. Dette kommer av at vår leverandør ikke har greid å komme i gang med å gå fra 3 til 2 ukers analysesyklus slik de hadde forhåpninger om. Dette skyldes utfordringer med nytt utstyr (robot). De forventer å komme i gang med dette på nyåret. I mellomtiden har vi tatt noe av genotypingen hos INRA i Frankrike. Der er det også litt kø, men de har lovet oss å genotype 3072 prøver innen utgangen av året.

 

Fylkesfordeling av innsendte GS-prøver

Fylke Uke 49
Østfold  215
Akershus 197
Oslo 0
Hedmark 297
Oppland 1347
Buskerud 244
Vestfold 53
Telemark 17
Aust-Agder 58
Vest-Agder 237
Rogaland 642
Hordaland 256
Sogn og Fjordane 1020
Møre og Romsdal 924
Sør-Trøndelag 686
Nord-Trøndelag 1451
Nordland 649
Troms 113
Finnmark 117
Totalsum 8523

Åpen post og orienteringssaker

Prosjektet med å utvikle Geno Avlsplan 2.0 er godt i gang. Vi har undersøkt Viking sitt alternativ, men dette systemet fokuserer ikke på enkeltindivid men besetningsnivå. I tillegg ble det en dyr løsning der vi ikke kan få tilgang til kildekode for egenutvikling. De avlsfaglige tildelingsreglene begynner å bli ferdig definert og programmererne er så vidt i gang. Det er ønskelig å ha noe klart til høsten 2018, men det er for tidlig å datofeste lansering enda.

 

Feilretting av slektskap: Det er jobbet med å lage retningslinjer for automtisk retting av feil slektskap i de tilfeller det kan la seg gjøre. Implementering av dette vil skje utover vinteren 2018.

 

Kvaliteten på ssGBLUP-indekser: Vi har regnet på sammenhengen mellom GS-indekser på om lag 75 okser publisert i oktober 2016 da de hadde 0 avkom med fenotyper og situasjonen i dag når de har mellom 75 og 200 avkom. Vi ser at korrelasjonen er veldig bra og høyere enn vi hadde turt å håpe på. Det betyr at GS-modellene våre fungerer og at genotyping/forbedring av modeller er på rett spor.

 

Medlemsorganisasjon: Geno har hatt en aktiv markedsuke i Vest. Det ble arrangert 13 produsentmøter, det er avholdt flere møter med inseminørene og utført noen gårdsbesøk.

 

Det har som en nyskapning blitt arrangert avlsmøter på Skjetlein, Mære og Store Ree. Det har vært i overkant av 30 deltagere på alle møtene. Geno vil evaluere dette for hvordan vi skal ta avlsmøter videre i organisasjonen.

 

Kurs: Det har vært arrangert to eierinseminasjonskurs og et kurs for veterinærer der avtalebesøk på oppfølging av fruktbarhet har vært tema. Vi måtte dessverre avlyse den regionale storfeskolen fruktbarhet i nord på grunn av for få påmeldte.

 

Ny seminstasjon:Fjøs 2 på Store Ree begynner å bli innkjørt. Dyra holder seg veldig rene i det nye fjøset og vi har redusert fra daglig vask av oksene i det gamle elitefjøset til ukentlig vask i det nye. Internlogistikken med flytting av dyr til sæduttak og tilbake til binge fungerer også meget bra. Antall produserte sæddoser per dag er lavere enn før flytting. Det arbeides aktivt med å finne ut hva som er årsaken til dette.

 

Sædproduksjon/lab: Etter en periode i høst med for lite bemanning og mye plunder med utstyr, sammen med flytting av lab og utstyr, er produksjon nå i mer stabil fase. Kjønnssorteringslaboratoriet er i gang med 2 skifts drift. På grunn av 30 dagers karantene og behov for noe oppbygging av lager, vil vi ikke være leveringsdyktige før godt ut i 1. kvartal 2018.

 

Embryofjøs: Det er startet opp grunnarbeid med labservicebygg i fjøs 4 med planlagt ferdigstilling i februar. De første kvigene ankommer i siste del av mars og etter planen vil de første embryoene kunne leveres ut i markedet i juni/juli.

 

Arbeidsmiljøutvalget har gjennomført en undersøkelse blant ansatte som har blitt gjennomgått i avdelingene, med påfølgende oppfølging av tiltak avhengig av funn i underavdeling. Dette gjøres for å forsterke det som er bra, samt gjøre korrigerende tiltak der det kreves forbedring.

 

Geno Global har i høst hatt en svært positiv utvikling i verdi av solgte doser. Dette er helt i henhold til strategi og en ser at samarbeidet med ABS er med på å utvikle dette videre. I markeder utenfor ABS-samarbeidet har en også økt priser for å sikre et minimumsnivå og for å sikre en bedret lønnsomhet. I arbeidet med å åpne markedet i Kina har Geno hatt stor hjelp fra norske myndigheter og vår partner i Kina. Den første kommersielle forsendelsen er gjort og en ser spennende muligheter i dette markedet.

Neste styremøte

Det blir nytt styremøte 23. januar.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte


Til toppen