Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøtet august 2015

Styremøtet august 2015

Sammen med styremøtet denne gangen var det lagt opp til gardsbesøk og besøk på Jærmessa. Styret diskuterte videre lokalisering på Særheim, fordeling mellom klinisk mastitt og celletall, samt plan for høstmøter og lokallagsaktiviteter.

Geno blir på Særheim

I forbindelse med at NSG semin ikke lenger skal være på Særheim, ble det også et spørsmål om hva Geno skal gjøre videre. Styret konkluderte med at de er positive til å fortsette på Særheim og vil tegne ny kontrakt med Nortura, som eier bygget.

Fjøsmøter prioriteres foran vandreutstillinger kommende år

Geno har gjennom flere år vært pådriver for å arrangere vandreutstillinger. Målet med utstillingene har vært å få «en god prat rundt kua på fjøsgulvet», der blant annet eksteriør har vært i fokus.

 

Fjøsmøter er generelt populære, og Geno mener at et fjøsmøte med fokus på avl og eksteriør vil være vel så bra som ei vandreutstilling.

I noen områder fungerer imidlertid ordningen med vandreutstillinger godt og uten bistand fra Geno sentralt. Geno vil fortsatt sponse premiesløyfer der det blir arrangert utstillinger, og det kan også tilbys dommerkurs.

 

Den nye ordningen trer i kraft fra 1. januar 2016, og høstmøtene benyttes til å orientere om endringen.  

 

Det rent formelle styrevedtaket lyder slik: «Geno ønsker å videreføre aktiviteter som stimulerer avlsinteressen over hele landet. I denne sammenheng ser vi det som nødvendig å prioritere ressurser inn mot fjøsmøter med avlsfokus og samtidig redusere det sentrale engasjementet på vandreutstillinger.»

Høstmøteplan

Se egen sak om dette her.

Mastittindeksen – diskuteres på webinar

Styret venter med endelig behandling av denne saken, men vil foreslå følgende i diskusjonen i webinaret som årsmøteutsendingene er invitert til denne uka:

 

Styret foreslår at egenskapen mastitt endres til jurhelse og at denne settes sammen av indeksen på delegenskapene klinisk mastitt og celletall med vekting henholdsvis 60 % på klinisk mastitt og 40 % på celletall. Styret får saken til endelig behandling 17. september 2015, etter at forslaget er diskutert og innspill mottatt på webinar med Geno-utvalgene.

Åpen post og orienteringssaker

En ajourført driftsrapport ble lagt fram og kommentert. Melkeprisene ute i Europa gjør det krevende å være bonde der og dette er også merkbart på sædsalget for Geno Global.

 

Når det gjelder svaberprøver, kan vi per i dag si følgende: 

Noen produsenter har fått oksekalven avvist fordi svaberprøvene ble avvist på grunn av manglende DNA. Produsentene har etterlyst forklaringer på dette.

Saken er slik at om lag 10 prosent av svaberprøvene avvises på grunn av manglende DNA. Det er kontakt med Mattilsynet i forhold til å kunne endre rutinen til å ta ut DNA i forbindelse med øremerking, men Geno har per i dag ingen avklaring på om dette blir godkjent.

 

Det gjøres en grundig vurdering rundt inntak av oksekalver med importfar. GS-verdien blir vurdert kontra avstammingsavlsverdi, men det tas hensyn til større usikkerhet på GS etter importfedre ved at disse kalvene ikke blir ekskludert grunnet utenlandsk opprinnelse.

Neste styremøte

Det blir telefonmøte 17. september og fysisk møte på NMBU 20. oktober. Kommende saker er blant annet tjenestepensjonsordningene i Geno og evaluering av teamlederordningen på Jæren.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte


Til toppen