Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte april 2020

Styremøte april 2020

Det blir billigere NRF-sæd fra 1. juni. Styret og adm. er i gang med oppdatering av strategi for Geno med særlig vekt på å lykkes med den internasjonale satsingen. Gjennomføring av digitalt årsmøte mener styret ble vellykket.

Oppfølging av saker etter digitalt årsmøte 2020

Styret vurderte gjennomføring av årsmøte på Teams som vellykket takket være god forberedelse og møteledelse.

 

Alle fikk også mulighet til å si det de ville og komme til orde samt fikk svar. Valgene ble gjennomført på en veldig god måte, og dette er en lærdom å ta med seg videre. Tillitsvalgte har tatt i bruk ny teknologi i en fart vi aldri har gjort tidligere, og dette åpner nye muligheter.

Effektivisering av eksteriørvurdering som avlstiltak

Forbedring av holdbarhet og funksjonalitet gjennom bedre jureksteriør er ett av de viktigste satsingsområdene i avlsarbeidet på NRF. Etter overgang til GS er det gjort en endring i eksteriørvurderingsrutinene. Geno prioriterer eksteriørvurdering i besetninger som har minst 10 genotypa dyr, dette for å maksimere sikkerheten på avlsverdiene gjennom å ha fenotype og genotype på samme dyr.

Når Geno først har kostnaden med at avlsrådgiver besøker en besetning, skal alle aktive dyr i den besetningen vurderes.

Dette medfører at vi nå får langt mer data på seinere laktasjoner enn tidligere.

 

Det jobbes med å inkludere data ut over 1. laktasjon i avlsverdiberegningene, og vi regner med å implementere bedre eksteriørindekser fra høsten 2020. Prognosen for eksteriørvurdering er på litt over 20.000 fenotyper per år. Det vil si at hver okse etterhvert opparbeider seg ca 400 fenotyper på døtre.

 

Vi eksteriørvurderer i dag dyr over hele landet og kostnadene per fenotype varierer veldig. Totalkostnaden ved dette avlstiltaket er på mellom 7 og 8 millioner NOK/år. Dette er blant de dyreste avlstiltakene vi har.

 

Styret har bedt adm. om en utredning av kostnadsreduserende effektivisering av eksteriørvurdering som avlstiltak, uten å gå på kompromiss med avlsfaglige ambisjoner, dette skal presenteres på styremøtet i juni.

Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess

Kristin Malonæs gikk gjennom målsetting og metode for en kombinert strategi- og organisasjonsutviklingsprosess, og foreslår at visjonen «Avler for bedre liv» beholdes da den peker ut en god retning for oss.

 

Eierskapet til strategien er i styre og ledergruppe, men både ansatte og tillitsvalgte i hele organisasjonen ønskes involvert.

 

Geno må justere strategien i pakt med utviklingen. Å ivareta volumet vårt ute og hjemme samlet, er viktig. Det er økt konkurranse globalt om å ha den mest bærekraftige kua. Kompetansen i hele selskapet skal styrkes ikke minst for å sikre den internasjonale satsingen framover.

 

Adm.dir. orienterte styret om at for å lykkes med strategien og for å nå de internasjonale salgsmålene, er det behov for å styrke både FUI, supply chain og marketing/kommunikasjon med nye ressurser, og rekruttering er på gang.

Gjennomgang av organisasjon og utvalg

Råd og utvalg ble behandlet i styret sist i 2016, da styret så at verv i andre organisasjoner stort setter er knyttet til funksjonene som styreleder og adm.dir.

 

Det eneste faste styreoppnevnte utvalget er eliteokseutvalget.

 

Styret vedtok at eliteokseutvalget heretter skal bestå av Anne Margrethe Solheim Stormo, Jan Ole Mellby og Ole Magnar Undheim fra styret.  Jon Sandal gjenvelges som vara. Adm. velger selv sine 2-3 representanter i gruppa. Jan Ole Mellby er leder i utvalget.

Prisjustering NRF sæd

Dette var en oppfølgingssak etter årsmøtet i mars. Styret vedtok at prisen på NRF sæd reduseres med kr 30,- fra 1. juni 2020 med unntak av NRF-tilbudsokser. 

 

Administrasjonen vil i forkant av budsjettbehandlingen for 2021 legge fram et nytt forslag til prissystem som er mindre følsomt for endringer i avlsverdier, men som samtidig ivaretar at avlsverdi gir kvalitet.

 

Med dagens prismodell hopper prisen opp og ned, og er slik sett veldig følsom. Vi skal fortsatt prise på kvalitet, men må ha en modell som er forståelig og god.

Orienteringssaker

Økonomirapport mars

Resultat konsern kr 44,4 millioner. Dette er kr 44 millioner bedre enn budsjett og skyldes salg av deler av Hallsteingård og godt salg i Geno SA.

 

Geno SA har økning både i solgte sæddoser og pris sammenlignet med budsjett. Salg av kjøttfe har økt fra 11 600 til 16 100 doser, det er spesielt Angus og Charolais som øker.  Kjønnsseparert sæd øker per mars fra 1800 til 2400 doser.

 

For inseminasjonstjenesten er det et negativt avvik på kr 1,4 millioner i 1. kvartal. Kostnadsbildet avhenger av hvordan betjeningsmønstrene endrer seg, med lengre kjøreavstander mellom insemineringene blir det mer kostbart.  I september planlegges oppstart av kjøring etter km for veterinærene framfor sjablongmessig (estimerte km) betaling. Dette kan føre til en mer presis rapportering da km splittes på alle oppdrag på reisen. 

 

Geno Global AS har et positivt resultat og det arbeides aktivt for å styrke salget, salgsinntekten er opp kr 1,3 millioner sammenliknet med første kvartal i fjor. På grunn av koronatilatak er det færre muligheter til å delta på messer og besetningsbesøk, og dette vil påvirke salget og tilstedeværelsen ute.  Hittil i år er REDX™ oppe i over 70 prosent av det som omsettes internasjonalt. Overordnet mål er å øke salget med 34 % sammenlignet med fjoråret.

 

Geno Global ønsker å utvikle avlsplan og gode digitale verktøy også for internasjonalt marked og dette arbeidet er allerede i gang. Styret ga under orienteringen sterke signaler om at det er viktig å beskytte vår genetikk, og ønsker ikke å ha ren genetikk ute. Det er også viktig at vi diskuterer hvilke kompetanser man trenger i Global framover samt å utnytte ressurser gjennom samarbeid mellom avdelinger. 

 

Spermvital AS har et positivt resultat for første kvartal og en betydelig bedring i mars, som skyldes større salg og lavere kostnader. Det forventes at resultatene i april blir preget av korona-situasjonen da det ikke er mulig å reise ut til kunder internasjonalt for å fryse sæd. SpermVital jobber hardt med en del FOU-prosjekter, blant annet for å ferdigstille kit.

 

Cryogenetics AS: Her er hovedaktiviteten i starten og i slutten av året, det blir spennende å følge selskapet framover.  Cryogenetics er på budsjett etter første kvartal.

 

Status kundeorientering

Kundeorientering er et grunnleggende element i Geno sin strategi fram til 2021. Det er derfor satt ned ei egen gruppe i Geno som skal sikre framdrift i dette arbeidet. Her har mye skjedd siste året med utgangspunktet i de ulike kundesegmentene som man grupperte i etterkant av siste medlemsundersøkelse.

 

Det viktigste arbeidet i 2019 har vært å innhente kundeinnsikt fra våre kunder nasjonalt. Her var mange av Geno sine medarbeidere ute og hentet innsikt. Neste steg var å innhente innsikt blant bondens nærmeste – inseminører og avlsrådgivere. Intervju av seminteknikere og veterinærer bekreftet kundenes egen beskrivelse av behov.

 

Prosjekter som er i gang som følge av denne innsikten,  er Redesign digitale kundeflater, Prognoseverktøy og Oversikt over dunkinnhold/tilgjengelighet på Min side.

 

Fokusområdet nå er innhenting av kundeinnsikt fra internasjonalt marked. Det vil pågå i nærmeste framtid og være med på å danne grunnlag for prioritering av aktiviteter i forhold til det internasjonale arbeidet.

 

Kundepuls i kundesenteret er blitt godt etablert og viser at vi også kan gjøre innsparinger og gjøre forbedringer og lette hverdagen for både kunde og Geno. Faktura har vært en del av utfordringen og det påvirker mange prosesser som kan bli bedre.

 

Samarbeidet med Tine

Det er viktig å sikre Geno tilgang til ICAR-godkjente kukontrolldata og omvendt for genetikk og semindata. Geno frykter en kostnadsspiral for norske melkeprodusenter om vi skal prise data begge veier.

 

Kvaliteten på Kukontrollen og det som leveres inn i KK har aldri vært bedre enn i dag, blant annet gjennom AMS-data der frekvensen av data inn er de aller beste. 95 % av produsentene er tilslutta Kukontrollen, mens 68 % får godkjent årsrapport. Kukontrollen er viktig for både Geno og medlemmene og vi må sikre tilgang til data.

 

Åpen post/Eventuelt

  • Avlsplanen: I forhold til interesse for avl er avlsplanen et viktig verktøy, det ønskes å få inn anbefalt dato for neste kjøring slik at brukeren kan bli litt mer på, fesk sørge for at det samvarer med når sædruta går i området.
  • Forslag om å sende ut info om hvilke REDX™-okser som er tilgjengelig lokalt i kampanjen.
  • Tilby GS-test for nye brukere, kan dette være et mulig forslag framover?

Avlsfaglig del – fôreffektivitet og fôrindeks

Det tradisjonelle avlsseminaret til styret ble i år sterkt forkortet gjennom at det var Teamsmøte. FUI ved Håvard Tajet og Karoline Bakke Wethal presenterte foreløpige idéer og planer for å etablere en indeks for fôreffektivitet for å kunne implementere dette i avlsmålet på NRF. Karoline har nylig disputert for sin doktorgrad ved NMBU, og vi gratulerer henne!

Neste styremøte

Dette blir også et teamsmøte, det blir 19. mai.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte.


Til toppen