Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styremøte april 2019

Styremøte april 2019

Evaluering og oppfølging av saker etter årsmøtet, behandling av økonomi samt gjennomføring av avlsseminar for styret var hovedsaker denne gangen.

Status for SpermVital 

Det har hittil i vinter vært mindre bruk enn tidligere av SpermVital-sæd nasjonalt. Samtidig har vi hatt kundeklager på manglende tilgjengelighet i vinter. Nå er det satt i gang tiltak slik at det skal bli tilgang også av «ferske» okser på SpermVital. Styret vedtok også at prisøkningen, som er vedtatt tidligere for spermvitalsæd, skal deles likt mellom Geno SA og SpermVital AS.

IT-prosjekter i Geno

I vedtatt strategiplan ligger det en klar ambisjon om å øke ressurser på IT både for å kunne gi bedre service og ikke minst for å kunne effektivisere arbeidsoppgaver i Geno.  Styret har derfor godkjent omdisponering av 2,5 millioner til området slik at forventa behov ut over budsjett tilknytta ferdigstilling av blant annet ny Geno Avlsplan, ferdigstilling av tilrettelegging for embryoproduksjon i Geno Okse, videreutvikling av Dyrehelseportalen, system for lagring av data fra ulike prosjekter som Hightech-fjøs, skanning av jureksteriør ved hjelp av 3D-bildedata kan gjennomføres.

Årsmøtet 2019 – Evaluering og vurdering av saker som bør følges opp

Årsmøtet gikk veldig bra med blant annet moderniseringen av vedtektene som stor sak. Oppfølging av vedtaket om digitale valg vil skje fortløpende. Det er allerede gjennomført første samling for nye årsmøteutsendinger etter årsmøtet.

 

Styret er positive til å gjennomføre felles opplegg sammen med Norsvin og TYR i forbindelse med årsmøtet i 2020 og ber administrasjonen komme tilbake med forslag på dato og opplegg.

 

Saker som ble omtalt fra årsmøtet:

 • Separere Y-sædceller på kjøttfe – Det diskuteres ulike løsninger for å få til dette.
 • Drektighetstid
 • Oksemor- og kvigevurdering
  • Informere om at vi tar i bruk informasjon fra 2. og 3. laktasjon.
 • Markedsukene må markedsføres bedre mot produsentene
  • Her må vi se på egne rutiner og ha en enda bedre dialog med Tine sine medlemssjefer samt bruke Geno-utvalgene til å spre informasjon
 • Avslag på kalver – lage mer informasjon ut til oppdretter via Buskap, og forbedre sms-tekst som sendes ved avslag.
 • Bruke Geno-utvalgene mer aktivt i høringer og aktiviteter
 • Cryogenetics AS, ønske om nedsalg
 • Kan sæd som kastes på sædrutene brukes i et «bulkmarked»?
  • Sæd som er på rutene kan brukes, men den kan ikke tas inn på Store Ree igjen. Sæd som er ute i enkeltdunker, kan ikke tas videre. Totalt sett vil dette være for tidkrevende slik det er vurdert.
 • Booste kolletfaktoren gjennom å kunne benytte kolla okser/kviger?
  • Gledelig å se at markedet ser at kollet er viktig, men vi ønsker ikke å gjøre ytterligere noe i forhold til dette. Men kommunikasjon rundt kollet er viktig.
 • Bedre tilgang på SpermVital-sæd: Er allerede gjennomført tiltak/tiltak på gang

 • Etterbetaling til eliteokser, ønsker ikke å gjøre ytterligere endringer her nå.
 • REDX™ – tilbakemelding om prisnivået
 • Embryo, ønske om grundigere presentasjon. Det er allerede utdannet flere veterinærer
 • Det er tendenser til A og B-lag i avlen. Det begynner å bli veldig avansert å henge med, og med mange nye produkter. Har Geno en strategi for å få med seg alle slik at hele populasjonen blir god?
  • Ja, målet er at alle skal med, og nettopp både embryo og kjønnsseparert sæd gjør at det nå skal være lettere å ta igjen avlstoget. Også om du bare bruker semin, så følger du med i avlen!

Orienteringssaker og åpen post

Sluttforhandlingene med TYR: Det er nå enighet om ny avtale mellom Geno og TYR. Vi mener vi har funnet formuleringer som ivaretar begge organisasjonenes behov. Det er gjennomført signering av samarbeidsavtalen den 26/4. 

 

Hva med videre planer for Store Ree? Geno har ambisjon om å gjennomføre et forprosjekt for eventuelle ombygginger/utbygginger i 2019, og så starter vi stort prosjekt neste år.

 

Økonomirapport pr 1. kvartal 2019 viser et resultat per mars kr 5,6 millioner bedre enn budsjett og skyldes bedre salg i volum og pris. Likviditeten er bedret med ca 15 millioner sammenlignet med forrige år. Antall insemineringer er større enn forventet ut fra statistikk over kutall, og vi antar det vil endres ut over året.

 

Pris på kalver som rekrutteres fra «Rugebesetninger» er vurdert administrativt og første ide var å følge Nortura sine livdyrpriser. Dette vil kreve mye teknisk tilpasning, og Geno velger derfor en enklere variant og betaler kr 7.500,- for de kalvene vi kjøper tilbake til Geno.

 

Oversikt over FoU-prosjekter, skisser og søknader der Geno er med ble presentert for styret. Det er mange pågående og kommende FoU- prosjekter. Det er en imponerende aktivitet i avlsavdelingen for tiden, og styret gjennomførte et eget avlsseminar sammen med avdelingen på dag to av styremøtet.

 

Kundeorientering: Det gjennomføres nå intervjuer av produsenter både i Norge og andre land. Det følges en mal som gjør at vi i størst mulig grad skal finne ut og forstå de valg som produsentene gjør og hvorfor de gjør som de gjør. Neste fase er sammenstilling og analyse av det som er kommet fram i intervjuene. Dette gir ny innsikt i hva vi skal forbedre og vil være til stor hjelp ift å prioritere hvilke tiltak som vil gi økt kundeverdi.    

Neste styremøte

Dette blir et telefonstyremøte 21. mai.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte.


Til toppen