Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genos årsmøte 2018

Genos årsmøte 2018

Genos årsmøte holdes 19.-20. mars 2018 på Scandic Hotell Hamar.

Egen innkalling sendes i posten til de det gjelder. Vararepresentanter til årsmøtet innkalles ved forfall, og anbefales derfor også å notere seg datoene.

Sakliste 2018

 

1. Åpning av årsmøtet med navneopprop

 

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

 

3. Valg av to representanter som sammen med årsmøtets møteleder skal underskrive protokollen

 

4. Styreleders tale

 

5. Behandling av årsberetning og regnskap
Dokumenter: - Årsberetning 2017 med resultatregnskap og balanse og revisors beretning
- Årsrapport 2017 fra kontrollkomiteen.

 

6. Innkommen sak fra Geno-utvalget Sørvest

 

7. Valg av:

   a.) Styreleder
   b.) 4 styremedlemmer
   c.) Nestleder valgt blant de 4 eiervalgte styremedlemmene.
   d.) 3 varamedlemmer til styret i nummerorden
   e.) Årsmøtets møteleder
   f.) Årsmøtets varamøteleder
   g.) Medlemmer til valgkomiteen - 2 medlemmer til valgkomiteen skal velges, fra område sørvest og midt. Velges for 3 år.
   h.) Leder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
   i.) Nestleder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)
   j.) 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden
   k.) 1 medlem til kontrollkomiteen
   l.) Leder i kontrollkomiteen
   m.) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden

Alle valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen

Dokument: - Innstilling fra valgkomiteen

 

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte
Dokument: Innstilling fra valgkomiteen og årsmøtets møteleder

 

9. Valg av revisor

Dokument: Innstilling fra kontrollkomiteen

 

Orienteringssaker:

a. Foredrag fra Animalia
b. Informasjon fra Geno

Forslag til vedtak

Vedtak sak 4 og sak 5

Styreleders tale tas til orientering.
Årsmøtet godkjenner årsberetningen for Geno SA for 2017.
Årsmøtet godkjenner det framlagte resultatregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2017, fastsetter balansen per 31.12.2017, samt godkjenner disponering av årsresultatet i henhold til forslag fra styret.
Debatten under sak 4 og sak 5 tas til etterretning.

 

Styrets vedtak (til orientering):

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Geno SA morselskap og Geno SA konsern for 2017.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 947 057 for Geno SA.
For Geno SA konsern viser regnskapet et overskudd på kr 1 501 712.
Styret innstiller på at overskuddet tillegges egenkapitalen
Årsregnskap og forslag til disponering av årets resultat forelegges årsmøtet for endelig godkjenning.

 

Tilbake til nytt for tillitsvalgte

 


Til toppen