Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier

Ny felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier

En samlet husdyrnæring har utarbeidet en felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

Hovedmålet er at norsk husdyrnæring skal forebygge forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos husdyr gjennom aktivt forebyggende helsearbeid, organisert sjukdomsbekjempelse og forsvarlig og riktig behandling av sjuke dyr.

 

Viktige prinsipper ved dagens praksis danner grunnlaget for planen. Dette innebærer blant annet at friske dyr ikke trenger antibiotika, at behandling skal skje på grunnlag av en diagnose og at antibiotika ikke skal brukes forebyggende.

Samarbeid for bedre dyrehelse

Forvaltningsmodellen på dyrehelseområdet har gjennom lang tid vært bygget på utstrakt samarbeid, samhandling og gjensidig tillit mellom myndigheter og husdyrnæring. Bekjempelse av sjukdommer som bovin virusdiare hos storfe, smittsom grisehoste, fotråte hos sau, byllesjuke og paratuberkulose hos geit er eksempler på en århundrelang tradisjon i Norge. Dette i tillegg til forebyggende helsearbeid og systematisk avlsarbeid mot infeksjonssjukdommer er en viktig årsak til vår gode dyrehelse, og har bidratt til at bruken av antibiotika er blant de laveste i Europa.

 

Husdyrnæringa er opptatt av å bevare denne situasjonen, og har utarbeidet en plan med syv delmål. Viktigste er arbeidet med å bevare og ytterligere forbedre dyrehelsa, Fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjon knyttet til diagnose på hver enkelt dyreart er et av tre forbedringsområdene som pekes ut. Det samme er smittebeskyttelse og forsvarlig og korrekt bruk av antibiotika.

Gunstig situasjon i Norge

Norge har en svært gunstig situasjon når det gjelder dyrehelse, antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Derfor er introduksjon av nye sykdommer og resistente bakterier fra dyr og mennesker en større trussel enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling i norske besetninger. Derfor vil smittebeskyttelse både nasjonalt og på den enkelte gård, kreve enda mer oppmerksomhet framover.

 

Syke dyr fortjener behandling, men ved behov er det viktig at den er i tråd med oppdaterte anbefalinger og kriterier, slik at riktig preparat velges til riktig diagnose, og at bruk av kritisk viktige antibiotika holdes på et minimum.
Husdyrnæringa forventer at resultatet av de samla tiltakene i denne planen fører til en reell reduksjon av bruken av antibiotika på minimum 10 %, i samsvar med målene i Landbruks- og matdepartementets handlingsplan.

 

Arbeidet med planen har blitt ledet av Synnøve Vatn ved Animalia og følgende organisasjoner har deltatt; Tine, Nortura, KLF, TYR, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Fjørfelag, Geno, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I tillegg har den norske veterinærforening gitt innspill underveis. Det er næringas egne helsetjenester som vil stå ansvarlig for oppfølgingen av planen.

 

Hele handlingsplanen finner du på Animalias nettside


Til toppen