Gå til Tekst
Gå til Tekst
Bilde av landsvinnere melkeproduksjon. Foran fra venstre: Praksislærer husdyr Svein Olstad, Tuva Hagberg Andersen, Fredrikstad, Karen Anne Bolli Halås, Eide, Nordmøre stående t.h. Bak fra venstre: Ingebjørg Løset Øpstad, Fredrikstad, fjøsmester Asbjørn Røyneberg, Hans Jørgen Østby, Svinndal, Frederic Granberg, Rakkestad og husdyrlærer Tore Framstad.

Landsvinnere Husdyrtreff 2017

Husdyrtreff-tevlingen, arrangert av Geno, Tine, Nortura, Norsvin og TYR, er over for i år og alle landsvinnere er kåret. Det var mange gode oppgaver i år, og det var hard konkurranse om landsvinnertitlene. 

Tomb videregående skole og landbruksstudier som ligger i Råde, Østfold, har gjort det veldig bra på årets tevling med hele tre landsvinnere! De har i år landsvinner på melkeproduksjon, svineproduksjon og saueproduksjon. Mære Landbruksskole som ligger i Sparbu, Nord-Trøndelag, har landsvinneren på fjørfeproduksjon og Jønsberg videregående skole som ligger i Stange, Hedmark, har landsvinner på Storfekjøttproduksjon. 

Landsvinner melkeproduksjon

Årets landsvinnere på melkeproduksjon er en gruppe fra Tomb videregående skole og landbruksstudier, bestående av Tuva Hagberg Andersen fra Fredrikstad, Karen Anne Bolli Halås fra Eide i Nordmøre, Ingebjørg Løset Øpstad fra Fredrikstad, Hans Jørgen Østby fra Svinndal og Frederic Granberg fra Rakkestad.

 

Vi fikk også i år inn mange gode besvarelser på melkeproduksjon. Oppgaven var delt opp i fire emner; Vurdering og tolkning av ei årsutskrift fra Kukontrollen, som alltid er like aktuelt å kunne, fruktbarhet, storfeavl og til slutt en omfattende oppgave om Tine og Geno som samvirkeforetak. Her ble elevene utfordret til å skrive om Tine sin rolle som markedsregulator, og reflekter over hvordan landbruket i Norge hadde sett ut uten samvirkeorganisasjonene.

 

Årets landsvinnere utmerka seg med en god kunnskap om samvirke. Juryen fikk også inntrykk av at de har mye kunnskap og forståelse for melkeproduksjon.

Landsvinnere saueproduksjon

Elevene Ingvild Elisabet Nordbø Engvik, Helene Marie Mølmen, Jørgen Ødegaard og Thea Orset leverte beste svar på saueproduksjonsoppgaven i årets Husdyrtreff-konkurranse. I årets oppgave skulle elevene hjelpe en ung, ambisiøs sauebonde fra Trøndelag med gode råd om hvordan produksjonsresultatene kunne forbedres.

 

Tomb-elevene hadde funnet fram til gode råd om hvordan han kunne forebygge sjukdom og tap av lam. De hadde også gode tips om hvordan en kan unngå varmgang i surfôret med bedre ensilering.

 

Den unge trønder-sauebonden er også opptatt av samvirke, og at dette er viktig for han både faglig og økonomisk. Elevene skulle begrunne hvorfor bonden mener dette. Det er på samvirke-delen av besvarelsen fra Tomb-elevene skiller seg mest ut. Elevene hadde satt seg meget grundig inn i rollen samvirket spiller som bondens markedsaktør: Markedsmakt og høyere pris til alle bønder i Norge, mottaksplikt, markedsregulering og leveringsplikt til små- og store kjøttbedrifter som sikrer en mangfoldig norsk matproduksjon er momenter som er nevnt i besvarelsen.

 

Når det gjelder samvirkets rolle for å sikre et godt faglig miljø for bonden, så nevner elevene Nortura's rådgivningstilbud og tilbud til nye bønder. Samvirkets støtte til avl og forskning er også nevnt som svært viktig.

De fire Tomb-elevene har med andre ord levert en svært god besvarelse og fortjener tittelen som Husdyrtreff-vinnere på sau 2017.

Landsvinner svineproduksjon

I år var det Dagny Eline Hagen, Serina Orstad Waldeland og Maren Kvalevåg fra Tomb som leverte den beste oppgaven på svineproduksjon. De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket.

 

Årets oppgave om svineproduksjon besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg og utskrifter fra Ingris/årsstatistikk. Ut ifra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene, finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet var å komme opp blant de beste i Ingris.

 

Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirke-relatert oppgave.

Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan iverksettes i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Landsvinner storfekjøttproduksjon

Årets vinnere på storfekjøttproduksjon, Kirsten Bjerkestrand Sørby fra Grue og Mattis Berg Nyhuus fra Trysil er begge 18 år gamle og har i vinter gått på VG2 Naturbruk ved Jønsberg Videregående skole. Begge to er genuint opptatt av storfekjøttproduksjon og ser for seg å jobbe med dette senere.


Elevene har levert et svært utfyllende og godt oppgavesvar. Blant annet skulle elevene sette opp et årshjul for en ammekuprodusent. Denne delen av besvarelsen trekkes frem som spesielt godt besvart.

 

Avlsplanen elevene har laget, viser at de har god innsikt både i reinraseavl og krysningsavl, dessuten har de lagt opp til fornuftig bruk av okser på kviger.

Landsvinner fjørfeproduksjon

Innen fjørfe ble årets landsvinnere i Husdyrtreff 2017 Tonje Jønnum, Hans Martin Landstad og Sondre W. Grønn. De er elever ved VG3 Agronom ved Mære Landbruksskole.

 

Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen.

 

Innen eggproduksjonen ble de, med utgangspunkt i eggkontrollstatistikk, utfordret på årsaker til variasjon i fôrforbruk mellom ulike besetninger. Oppgaven inneholdt også en vurdering av resultater fra en eksisterende eggprodusent, og temaet her var relatert til skallkvalitet. En av oppgavene tok opp temaet narasin i kyllingproduksjonen, noe som har vært et høyaktuelt tema de to siste årene. Dyrevelferd i kyllingproduksjonen var også et tema. Hvordan kan man i praktisk produksjon aktivisere kyllingene?

 

I tillegg var egenrevisjonsskjemaet fra KSL innbakt i oppgaven. Avslutningsvis ble gruppa utfordret på noen samvirkebaserte problemstillinger.

 

Gruppa har, som ledd i sitt arbeid med oppgaven, besøkt både en eggprodusent og en kyllingprodusent og gir uttrykk for at dette har vært en lærerik opplevelse.

Om husdyrtreff

Over 200 elever fordelt på 13 forskjellige skoler var i år påmeldt til årets husdyrtreff. Det ble levert 14 oppgaver på melkeproduksjon, 14 oppgaver på Storfekjøttproduksjon, seks oppgaver på svineproduksjon, 12 på saueproduksjon og to på fjørfeproduksjon. Av disse var syv oppgaver levert av voksenagronomklasser. I 2017 har det vært rekordstor oppslutning om tevlingen.

 

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Det kåres en vinner per skole samt en landsvinner per produksjon. I tillegg kåres beste voksenagronomoppgave. Husdyrtreff startet som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden.

 

Les mer om Husdyrtreff-tevlingen her


Til toppen