Gå til Tekst
Gå til Tekst
Justering av avlsmålet for NRF

Justering av avlsmålet for NRF

I forbindelse med avlsverdiberegningen som ble gjennomført 24. mai, ble det noen endringer som følge av fokus på ønsket respons av avlsmålet. Blant annet er vektlegging på jur, celletall og utmjølkingshastighet økt. Uttak av nye eliteokser skjer 31. mai.

Nå er den første varslede justeringen av vektleggingen i avlsmålet for å oppnå ønsket respons gjennomført. Parallelt med endringer i vektlegging for å oppnå ønsket respons, er metoden for å beregne nye indekser og sikkerheter forbedret.

 

Endringen trådde i kraft fra avlsverdivurderingen som ble gjennomført 24. mai. Som følge av dette har en del okser endret både avlsverdi og delindekser. 

Metodeforbedringer i NRF-avlen

Genomisk seleksjon (GS) ble fullt ut implementert i NRF avlen fra februar 2016, da okser uten avkom ble kandidater for å bli eliteokser. 

 

Det jobbes kontinuerlig med å øke sikkerheten på avlsverdiberegningene med GS. I februar 2016 tok Geno i bruk den «beste» beregningsmåten innen området. 

 

Metoden vi hittil har brukt, beregner for sterkt slektskap mellom dyr, og med det overvurderes genotypa dyr med lite fenotypeinformasjon. Dette vises ved at kyr generelt sett øker avlsverdien sin når de blir genotypa. På samme måte vil vi kunne se at okser faller mer enn forventet i avlsverdi, når de får døtre med fenotypeopplysninger. Dette har vært et kjent fenomen internasjonalt også.

 

Geno har nå tatt i bruk en forbedret metodikk som beregner et mer riktig slektskap mellom genotypa dyr. Dette vil påvirke forskjeller i avlsverdinivået mellom ulike okseårganger.

Vektlegging av egenskaper

Diskusjonen omkring vektlegging av egenskaper har tidligere basert seg på en prosentvis fordeling av vekttall. Vi vet at egenskapene har ulik arvegrad, at det finnes avlsmessige sammenhenger mellom egenskapene og at sikkerheten vil være forskjellig.

 

Dette vil, i tillegg til vektfordelingen, påvirke mulighetene for å oppnå avlsmessig framgang. Det er derfor viktig å ha fokus på forventet respons framfor prosentfordelingene av vekttallene. Geno har utviklet et verktøy som gir mulighet for å fastsette vekter ut fra en forventet respons.

 

Med GS og bruk av unge okser, er generasjonsintervallet redusert, og det er blitt ekstra viktig å kontinuerlig observere og prognosere avlsmessig endring for alle egenskapene, slik at det kan tas grep i tide.

 

Neste eliteokseuttak vil skje 31. mai 2017. 

 

Les mer om hvilke egenskaper som det er endret vektlegging på her


Til toppen