Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genomisk seleksjon – endringer ved granskingen i februar

Genomisk seleksjon – endringer ved granskingen i februar

Innfasingen av genomisk seleksjon starter ved avlsverdiberegningen i februar. Både avkomsgranska okser og okser valgt ut basert på genomiske avlsverdier blir tilgjengelige. I tillegg vil sæd av ungokser som ble distribuert i 2015 fortsatt være tilgjengelig.

Resultatene blir klare 17. februar.

 

Synlige endringer vil være: 

  • Beregninger basert på genomisk seleksjon tas i bruk og danner grunnlaget for indekser for alle NRF-okser. Derfor vil okser uten avkomsgranskingsresultater også være aktuelle eliteoksekandidater, gitt at de har stort nok sædlager.
  • Eliteokser som blir tilgjengelige fra februar velges ut basert enten på genomisk informasjon eller avkomsgranskingsresultater.
  • I Geno avlsplan vil både GS-okser og avkomsgranska okser være i samme kategori.
  • Det blir ikke lenger nødvendig å velge inn GS-okser aktivt i Geno avlsplan da de heretter også er eliteokser.
  • Det blir ikke sendt ut sæd etter nye ungokser etter februar-granskingen og ungokseprosenten i Geno avlsplan reduseres fra 40 til 20 prosent.
  • Importerte okser uten store nok avkomsgrupper i NRF-populasjonen (Viking Rød) presenteres med de verdiene de har fått beregnet i sin «hjemme»-populasjon. Alle omregninger av importerte indekser og avlsverdier fjernes.
  • Det innføres ny spredning på indekser og avlsverdier. Intensjonen er å gå over fra at en rullerende oksepopulasjon erstattes av en rullerende kupopulasjon som grunnlag for spredning. Dette er i samsvar med hva som gjøres i andre land og vil gi et mer rettferdig nivå på NRF-okser i sammenlikning med okser fra andre land. Da det foreløpig ikke brukes dyremodell på alle egenskaper, er det ikke mulig å gjennomføre dette fullt ut nå. Ut i fra erfaring forventes det at denne endringen vil gi en økning på 20 prosent i spredning. Som en foreløpig løsning økes derfor spredningene på alle egenskapene og på avlsverdien med 20 prosent.

Les mer om Genomisk seleksjon her


Til toppen