Gå til Tekst
Gå til Tekst
Et løft for eksteriøregenskapene

Et løft for eksteriøregenskapene

Nye rutiner for innsamling av eksteriøropplysninger vil gi sikrere avlsverdier for jur, bein og kropp hos NRF. Endringene er også en effektivisering i form av mindre reisetid for avlsrådgiverne.

Det er mange som har genotypa en del hunndyr i besetningen sin. Vi har derfor muligheten nå til å legge inn dette som et kriterium for utlisting av besetninger som skal eksteriørvurderes. Dette er en fordel med tanke på å ha både genotyper og fenotyper på de samme dyrene.

Eksteriørvurdere hele besetninger

Hovedkriteriet nå for utlisting av dyr som skal eksteriørvurderes er derfor at det er mange genotypede dyr i besetningen. I besetningene som listes ut skal avlsrådgiverne eksteriørvurdere samtlige kyr som oppfyller disse kravene:

  • Har rasekode NRF
  • Har sikker seminfar
  • Har kalvet for minimum 3 uker siden 
  • Ikke er vurdert før i samme laktasjon

Sikrere verdier

De nye rutinene innebærer viktige tiltak som vil øke sikkerheten på avlsverdiene for eksteriøregenskapene:

  • Eksteriørmåling av mange dyr i samme besetning. Det gir større mulighet for å skille om eksteriørtrekkene er avlsmessig betinget eller skyldes miljømessige forhold (fóring, innredning, fjøsmiljø mm).
  • Eksteriørmåling av dyr i besetninger med mange genotypede dyr. Det vil føre til flere dyr som har både fenotype- og genotypeinformasjon om eksteriøregenskapene.
  • Gjentatte målinger fra flere laktasjoner på de samme dyrene.

Kostnadseffektivt

Det har de siste årene blitt målt omkring 25 000 kviger og kyr, og det er et ønske om å fortsatt måle omtrent like mange. Målet er generelt å lage kostnadseffektive løsninger. Med færre avlsrådgivere som hver dekker større områder, vil det å redusere antall besøk bidra positivt til mindre reisetid og lavere kostnader. 

 

Mens det i 2017 ble gjennomført 3100 besøk som ga 24 000 målinger, blir det med dette opplegget mulig å redusere antall besøk per år til 750-850 med like mange målinger.

Både store og små besetninger

Det er stor variasjon mellom ulike områder i landet på hvor stor interesse det har vært for å genotype dyrene sine. Dette vises igjen på hvor disse ‘Eksteriørbesetningene’ befinner seg.

 

I den nye utlistingen nå var kravet at det skulle være minst 10 genotypa dyr i besetningen (inkluderer kalver, kviger og kyr). Besetningene som er listet ut er både store og små, og det varierer fra kun noen få dyr til 120 dyr som skal måles.

 

Les mer om det nye regimet for eksteriørvurdering.


Til toppen