Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryoprosjektet i Geno

Embryoprosjektet i Geno

Geno utreder etablering av en embryoproduksjon som kan bidra til en økt avlsframgang for NRF. Dette er et omfattende og spennende prosjekt som er nødvendig for å utnytte de mulighetene genomisk seleksjon (GS) gir. 

Styret i Geno vedtok i januar at administrasjonen kunne arbeide «videre med planene om gradvis etablering av embyoproduksjon i tilknytning til dagens
seminstasjon.» En prosjektgruppe jobber nå for å realisere dette, og prosjektet blir lagt fram for styret til endelig beslutning på styremøtet i juni.

Beskrivelse av prosjektet 

Slik en ser det for seg i dag, er at produksjon av embryo legges så tett som mulig opp til dagens drift for å være mest mulig rasjonell og utnytte allerede eksisterende infrastruktur og personell.

 

Aktuelle kvigekalver vil bli genotypet på lik linje med seminokseemner og deretter vil aktuelle produsenter få tilbud om å selge kvigekalvene til Geno. Kjøpte kvigekalver vil følge eksisterende dyreflyt for oksekalver inn til mottaksstasjonen på Øyer. Etter hvert blir de transportert til Store Ree hvor ett av fjøsene vil bli forbeholdt kviger.

 

Prosjektgruppen har foreslått ett mål om å produsere mellom 40-60 embryo fra hver kvige. Disse må legges inn i mottakerdyr hos produsenter og fødte oksekalver vil være potensielle nye eliteokser. For å lykkes med innlegg av embryo er det svært viktig at veterinæren som utfører dette har god kunnskap og erfaring. Geno tar høyde for å arrangere kurs i embryooverføring. Produsentene vil få god informasjon om hvilke dyr som kan være aktuelle som mottakerdyr.

De første aktuelle kvigekalvene allerede født

De første kvigekalvene som er aktuelle som oksemødre i embryoproduksjon er trolig allerede født. De produsentene som kan ha aktuelle kvigekalver, får tilsendt informasjonsbrev og prøvetakingsutstyr for GS-analyse. Dersom produsenten sender inn prøven, betraktes dette som at man samtidig aksepterer å selge kalven til Geno dersom den fortsatt er aktuell etter analysen. Pris er kr 15.000,- per kvigekalv.


Les mer om embryoprosjektet i Buskap 3-2017


Til toppen