Gå til Tekst
Gå til Tekst
Eksteriørpoengene vises i rapport på medlem.tine.no

Eksteriørpoengene vises i rapport på medlem.tine.no

Den enkelte produsent kan nå selv følge med på eksteriørvurderingene på egne dyr.

På medlem.tine.no vises det nå to nye rapporter. Den ene gir oversikt over eksteriørpoeng for enkeltdyr og den andre viser gjennomsnittspoeng for egen besetning og gjennomsnittstall for landet.

 

Buskapsrapporten skiller mellom 1. kalvskyr og eldre dyr. Visningen av eksteriørpoeng forutsetter at det har vært vurderinger av dyr i besetningen i løpet av de siste to årene.

Nordisk eksteriørvurderingssystem

Eksteriørvurderingene blir utført av avlsrådgiverne og bygger på et felles nordisk system (Nordic Classification). Krysshøyde måles i antall cm, mens de andre egenskapene vurderes på en skala fra 1 til 9. Registreringene blir brukt i forbindelse med beregning av indekser for eksteriøregenskapene innen jur, bein og kropp.

Samlepoeng

Ut fra poengene som blir gitt for de enkelte egenskapene, beregnes det samlepoeng. Samlepoengene ligger mellom 60 og 99. Det er ett samlepoeng for juregenskapene, ett for beinegenskapene og ett for kroppsegenskapene. Det er i tillegg et samla helhetspoeng. De ulike enkeltegenskapene har ulik vektlegging inn i samlepoengene. Det beregnes ingen indekser på grunnlag av disse samlepoengene.

Fargemarkering

Svake poeng er markert med rød farge, mens gode poeng er markert med grønn farge. Hensikten med dette er å gjøre det lettere å lese og få oversikt.

 

Her finner du mer informasjon om eksteriørvurderingen. Du vil der også kunne finne manualen som beskriver hvordan de enkelte egenskapene vurderes.

 


Til toppen