Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsarbeid

Avlsarbeid

Målet med avlsarbeidet er å endre populasjonsmidlet i ønsket retning. Dette kan bare skje hvis det finnes variasjon i en egenskap og noe av denne variasjonen er arvelig betinget. 

Vi kan forvente at når de beste dyra blir foreldre til neste generasjon, vil det resultere i at neste generasjon blir bedre enn den forrige.

Fenotype og genotype

Fenotypen til et dyr er en kombinasjon av arv og miljø, dette vil si egenskaper som kan observeres på dyret, som for eksempel kg melk. En genotype er den genetikken dyret faktisk bærer på, men som ikke nødvendigvis kommer til uttrykk.

Arvegrad

Arvegraden til en egenskap sier noe om hvor arvelig egenskapen er, og betegnes som et tall mellom 0 og 1. Hvis arvegraden er 0 skyldes egenskapen kun miljø. Hvis arvegraden er 1 skyldes egenskapen kun genetikk. Alle egenskapene som inngår i avlsmålet har en arvegrad mindre enn 1, som betyr at egenskapen er påvirket av både miljø og genetikk.

Arvelig variasjon

Egenskaper som registreres i en populasjon, for eksempel melkemengde, har en middelverdi (populasjonsmidlet). Observasjoner på enkeltdyr avviker mer eller mindre fra denne middelverdien. Arvelig variasjon betegner graden av variasjon rundt populasjonsmidlet som skyldes arv.

Sikkerhet på avlsverdi

Sikkerheten på avlsverdiene til dyret er viktig for avlsmessig framgang. For å kunne velge ut neste generasjon av foreldre, er det viktig at oksenes avlsverdier blir beregnet med god sikkerhet. Dette for å være sikker på at det er de beste oksene som blir valgt ut.

Indeksen

Det blir beregnet indekser for om lag 50 egenskaper. Disse varierer rundt et middel på 100. Okser som har over 100 i indeks for en egenskap er blant de 50 prosent beste for denne egenskapen. 

Samla avlsverdi

Avlsverdien sier noe om hvor genetisk bra eller dårlig et dyr er for de ulike egenskapene. Egenskaper som inngår i avlsmålet får hver sin indeks som vektes sammen til en samla avlsverdi.

 

Samla avlsverdi varierer rundt et middel på 0 for hele populasjonen.

Jo høyere samla avlsverdi en okse har, jo bedre er den genetisk sammenliknet med gjennomsnittet for populasjonen.

 

Samla avlsverdi er hovedgrunnlaget for seleksjon av okser til bruk som eliteokser, men det blir også tatt hensyn til blant annet sædproduksjonskapasitet, oksens indekser for egenskaper som ikke inngår i samla avlsverdi og forhold rundt innavlsfare ved bruk av en okse.

 

På grunn av genetisk framgang i populasjonen, vil okser over tid falle i samla avlsverdi.


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen